Ga naar de inhoud

Wijziging Regeling paraatheidsdiensten, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

Publicatiedatum:
dinsdag 19 maart 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Regeling paraatheidsdiensten, Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden

[Deze bekendmaking is slechts een tekstplaatsing. De oorspronkelijke bekendmaking is op 12 juli 2017 beschikbaar via Blad gemeenschappelijke regeling 2017, 381]

 

Het dagelijks bestuur van de Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM):

 

Overwegende dat:

 • -

  in de samenwerkingsafsprakentussen de Veilig Thuis organisaties in Zuid-Holland is vastgelegd dat er, conform de eis van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg, zal worden zorggedragen voor een 24/7 bereikbaarheid van een vertrouwensarts voor de medewerkers van Veilig Thuis 1 ;

 • -

  er een aanpassing in de systematiek voor toekenning van extra verlof op basis van artikel 6 van de Regeling paraatheidsdiensten gewenst is. Een en ander gelet op de praktijk waarin de hoeveelheid diensten per medewerker volgens verschillende systematieken wordt toebedeeld;

 • -

  in het kader van onderhoud een aantal redactionele verbeteringen in de Regeling paraatheidsdiensten RDOG HM 2016 wenselijk is.

 

gezien de verkregen instemming van het georganiseerd overleg d.d. 5 april 2017

 

BESLUIT

 

Met ingang van 1 juli 2017 de volgende wijzigingen in de Regeling paraatheidsdiensten vast te stellen:

 

Inhoudelijke wijzigingen van de regeling

 

 • 1.

  Aanpassing artikel 3 onder 2:4

   

  Huidige tekst:

  Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis

  Veilig Thuisorganisaties zijn wettelijk verplicht om 7 dagen per week 24 uur bereikbaar en beschikbaar te zijn om in spoedeisende situaties alle wettelijke taken van Veilig Thuis uit te voeren. In verband met de personele inzet die deze bereikbaarheid en beschikbaarheid vraagt wordt deze bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten kantoortijden, zijnde de tijdvakken zoals genoemd in artikel 1 lid 3 van deze regeling, gezamenlijk georganiseerd met Rosa Manus (Vrouwenopvang) Veilig Thuis Haaglanden en Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid.

 

 

 • 2.

  Nieuw voorgestelde tekst:

  Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis

  Veilig Thuisorganisaties zijn wettelijk verplicht om 7 dagen per week 24 uur bereikbaar en beschikbaar te zijn. In verband met de personele inzet die deze bereikbaarheid en beschikbaarheid vraagt wordt deze bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten kantoortijden, zijnde de tijdvakken zoals genoemd in artikel 1 lid 3 van deze regeling, gezamenlijk georganiseerd met Veilig Thuis Haaglanden, Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid, en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. De samenwerkingsafspraken zijn vastgelegd in “Samenwerkingsafspraken bereikbaarheid en beschikbaarheid Veilig Thuis Hollands Midden, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid” van mei 2016 en “Samenwerkingsafspraken 24/7 bereikbaarheid Vertrouwensartsen Zuid-Holland” van november 2016. Deze worden jaarlijks geactualiseerd. Voor de operationele uitvoering zijn werkafspraken vastgelegd, die aan de medewerkers schriftelijk bekend zijn gemaakt.

 

 • 3.

  Aanpassing artikel 6 lid 2, 3 en 4

   

  Huidige tekst:

  Artikel 6 (verlof)

  • 1.

   De medewerker met een voltijds dienstverband die gedurende een aaneengesloten periode van een jaar belast is met paraatheidsdienst heeft overeenkomstig artikel 6:2:1:2 van de AVR aanspraak op 14,4 uur extra verlof, tenzij deze paraatheidsdienst inherent is aan de functie.

  • 2.

   Bij een parttime betrekking wordt dit verlof naar rato toegekend.

  • 3.

   De medewerker die gedurende een aaneengesloten periode van een jaar belast is met de paraatheidsdienst aangegeven bij artikel 3, lid 2.1 heeft overeenkomstig artikel 6:2:1:2 van de AVR aanspraak op 14,4 uur extra verlof.

  • 4.

   Wanneer de medewerker uit hoofde van zijn te vervullen functie op basis van artikel 6:2:1:2 van de AVR al in aanmerking komt voor extra verlofuren in verband met het verrichten van werkzaamheden op onregelmatige tijden komt hij niet in aanmerking voor extra verlofuren als gevolg van het verrichten van een paraatheidsdienst.

 

 

 • Voorgestelde tekst:

   

  • 1.

   De medewerker met een voltijds dienstverband die gedurende een aaneengesloten periode van een jaar belast is met paraatheidsdienst heeft overeenkomstig artikel 6:2:1:2 van de AVR aanspraak op 14,4 uur extra verlof, tenzij deze paraatheidsdienst inherent is aan de functie.

  • 2.

   Bij een parttime betrekking wordt dit verlof naar rato toegekend, tenzij er sprake is van een evenredige verdeling van het aantal parate diensten over het aantal medewerkers dat deze diensten uitvoert. In dit geval is het vorige lid van overeenkomstige toepassing.

  • 3.

   De medewerker die gedurende een aaneengesloten periode van een jaar belast is met de paraatheidsdienst aangegeven bij artikel 3, lid 2.1 heeft overeenkomstig artikel 6:2:1:2 van de AVR aanspraak op 14,4 uur extra verlof indien het aantal paraatheidsdiensten evenredig is verdeeld over het aantal medewerkers dat deze diensten uitvoert. Wanneer sprake is van toedeling van voornoemde paraatheidsdienst naar rato van aanstellingsomvang, wordt dit extra verlof naar rato toegekend.

  • 4.

   Een medewerker komt niet in aanmerking voor het verlof zoals omschreven in dit artikel:

   • a.

    wanneer de medewerker uit hoofde van zijn te vervullen functie op basis van artikel 6:2:1:2 van de AVR al in aanmerking komt voor extra verlofuren in verband met het verrichten van werkzaamheden op onregelmatige tijden, of

   • b.

    wanneer de medewerker uitsluitend paraatheidsdiensten zoals omschreven in deze regeling verricht

 

 • 3.

  Wijziging van de toelichting bij de regeling

  Aan de toelichting bij artikel 1 wordt de volgende tekst toegevoegd:

  De vertrouwensartsen die voor paraatheidsdiensten worden ingezet als bedoeld in artikel 3 onder 2:4 dienen te zijn ingeschreven in het register van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (de Wet BIG).

   

  Aan de toelichting bij artikel 3 wordt de volgende tekst toegevoegd:

  Ad Artikel 2.4

  Binnen de sector MZVT worden de volgende parate diensten onderscheiden:

  • Vertrouwensarts

   Deze bovenregionale parate dienst wordt door de vier Veilig Thuis organisaties binnen Zuid-Holland gezamenlijk vormgegeven. De vertrouwensarts wordt telefonisch benaderd door een medewerker Veilig Thuis voor overleg en advies bij casuïstiek die voldoet aan gestelde criteria. De vertrouwensarts adviseert op basis van telefonische gegeven informatie. Het handelingsprotocol is hierbij leidend.

  • Medewerker Crisisinterventie en Maatschappelijk werker AMHK

   Bij deze parate dienst wordt binnen de regio Hollands Midden door Kwadraad Maatschappelijk Werk en GGD HM samengewerkt. De medewerker beoordeelt de telefonische crisismelding en de veiligheid van betrokken en adviseert. Indien nodig zal de medewerker erop uit moeten om de crisis ter plaatse af te handelen.

 

 

 • Redactionele wijzigingen:

  • 1.

   In de aanhef onder ‘BESLUIT’ wordt achter ‘Regeling paraatheidsdiensten’ de tekst: ‘RDOG HM 2016’ toegevoegd.

  • 2.

   Verwijdering dubbele tekst bij artikel 3 op pagina 3 zijnde:‘Soorten paraatheidsdiensten’, ‘Artikel 3’ en ‘Bij de RDOG HM worden de volgende paraatheidsdiensten onderscheiden’.

 

Dit besluit kan worden aangehaald als het Wijzigingsbesluit regeling paraatheidsdiensten 2017.

Aldus vastgesteld in onze vergadering d.d. 15 juni 2017.

Het dagelijks bestuur van de RDOG HM,

De voorzitter

J.A. de Jager

De secretaris

J.M.M. de Gouw

Ga naar het begin