Ga naar de inhoud

Besluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden houdende regels omtrent reiskosten Reiskosten woon-werkverkeer

Publicatiedatum:
dinsdag 9 april 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden houdende regels omtrent reiskosten Reiskosten woon-werkverkeer

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Definities

 • Artikel 2 Vergoeding woon-werkverkeer

 • Overige bepalingen

 • Artikel 3 Declaratie

 • Artikel 4 Toepassingsgebied

 • Artikel 5 Inwerkingtreding

 • Artikel 6 Citeertitel

Artikel 1 Definities

 • a.

  standplaats:

  de gemeente of het met name genoemde deel daarvan, waar de ambtenaar gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht;

 • b.

  woonadres:

  plaats, straat en huisnummer waar de ambtenaar woont;

 • c.

  reisafstand woon-werkverkeer:

  de enkele reisafstand tussen het woonadres van de ambtenaar en zijn werkplek, berekend via het daarvoor bestemde registratiesysteem.

Artikel 2 Vergoeding woon-werkverkeer

 • 1.

  De ambtenaar ontvangt een tegemoetkoming in de reiskosten woon-werkverkeer.

 • 2.

  De tegemoetkoming zoals omschreven in het vorige lid wordt berekend op basis van de registratie van de reisafstand woon-werkverkeer zoals feitelijk door de ambtenaar gemaakt en ingevoerd in het daarvoor bestemde registratiesysteem.

 • 3.

  De maximale te vergoeden reisafstand woon-werkverkeer is gesteld op 50 kilometer enkele reis.

 • 4.

  De tegemoetkoming in de kosten voor woon-werkverkeer is vastgesteld op € 0,09 per km. Dit bedrag valt binnen de door de fiscus vrijgestelde vergoeding per kilometer, ongeacht met welk vervoermiddel de ambtenaar de reis aflegt.

 • 5.

  De tegemoetkoming in de reiskosten wordt maandelijks tegelijk met de uitbetaling van het salaris uitgekeerd.

 • 6.

  Voor verdere mogelijkheden tot uitruil van de resterende fiscale ruimte wordt verwezen naar hoofdstuk 3 paragraaf 5 AVR RDOG HM (IKB).

   

Overige bepalingen

Artikel 3 Declaratie

 • 1.

  Het declareren van de reis- en verblijfkosten geschiedt op een door het college voorgeschreven wijze.

 • 2.

  Declaratie moet plaatsvinden op uiterlijk de tiende van de maand volgend op de maand waarin de reiskosten zijn gemaakt, behoudens onvoorziene omstandigheden.

 • 3.

  De aanspraak op een vergoeding vervalt definitief, wanneer de ambtenaar de declaratie niet indient binnen het jaar waarin de reiskosten zijn gemaakt, dan wel binnen de eerste twee maanden van het daaropvolgende jaar.

Artikel 4 Toepassingsgebied

Wanneer de ambtenaar gedurende zijn werkdag een of meer dienstreizen maakt blijft deze regeling buiten toepassing en is de regeling voor dienstreizen van toepassing op alle reizen die op de betreffende werkdag zijn gemaakt, inclusief de reizen van en naar het woonadres.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 en zal worden geëvalueerd binnen een jaar na deze datum.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer RDOG HM 2018, onder intrekking van de door het dagelijks bestuur op 15 januari 2015 vastgestelde regeling reiskosten woon-werkverkeer.

Ga naar het begin