Consultatieversie concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een duurzaam evenwicht” Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 18 februari 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
OverigConsultatieversie concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een duurzaam evenwicht” Hillegom

Logo Hillegom

De gemeente Hillegom werkt op dit moment aan de actualisatie van haar woonbeleid. Conform de gemeentelijke inspraakverordening ligt het concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een duurzaam evenwicht” voor 6 weken ter inzage voor inspraak.

Wat is een woonprogramma?Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet heeft de gemeente Hillegom in 2018 de omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom’ vastgesteld. Het woonprogramma (voorheen woonvisie) is een programmatische uitwerking van deze omgevingsvisie. In dit woonprogramma beschrijft de gemeente haar visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren.

Inhoud concept woonprogramma 2020 – 2024 “naar een duurzaam evenwicht”

Met dit woonprogramma wil de gemeente de volgende ambities bereiken:

 

  • 1.

    Hillegom wil een evenwichtige bevolkingsopbouw behouden. Daarvoor is in de gemeente plek voor starters en doorstromers, jong en oud, ongeacht hun inkomen.

  • 2.

    De woonwijken en woningen in Hillegom zijn klaar voor de toekomst. Ze voldoen aan de eisen en wensen van huidige en toekomstige bewoners, zijn energiezuinig en klimaatbestendig.

  • 3.

    Mensen kunnen zelfstandig wonen en zijn onderdeel van de gemeenschap in Hillegom, ook als zij zorg nodig hebben.

 

Voor de totstandkoming van het concept woonprogramma zijn de gemeenteraad, inwoners en andere belanghebbenden in de afgelopen periode op verschillende momenten geïnformeerd en geconsulteerd. Zo is er een enquête afgenomen onder het burgerpanel, is de gemeenteraad op verschillende momenten geïnformeerd en is er een bijeenkomst georganiseerd met belanghebbenden als de woningcorporatie, huurdersbelangenverenigingen, makelaars en zorgpartijen.

 

Met uw opmerkingen en aanvullingen op het concept gaan wij aan de slag om een definitief woonprogramma te maken. Het definitieve woonprogramma wordt daarna ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Inzien

Het concept woonprogramma 2020 - 2024 “naar een duurzaam evenwicht” ligt ter inzage vanaf dinsdag 18 februari tot en met 31 maart op het gemeentehuis in Hillegom, gelegen aan de Hoofdstraat 115.

 

Op onze website www.hillegom.nl/woonprogramma vindt u meer informatie over het concept woonprogramma en kunt u het concept woonprogramma downloaden.

 

Inspraakmogelijkheden

Tijdens de periode van terinzagelegging (18 februari tot en met 31 maart) kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, Postbus 32, 2180AA Hillegom. Voor het mondeling indienen van een reactie kunt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak maken op 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Hillegom, via mailadres gemeente@hillegom.nl

 

Onder vermelding van: concept woonprogramma 2020 – 2024 “naar een duurzaam evenwicht” (zaaknummer Z-20-112072).

 

Informatie

Voor vragen en informatie kunt u contact opnemen met Thijs van Drunen of Rosalie Krebber van de afdeling Ruimte via e-mail T.vanDrunen@HLTsamen.nl / R.Krebber@HLTsamen.nl of via telefoonnummer 14-0252.

Ga naar het begin