Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen 2018

Publicatiedatum:
woensdag 20 december 2017
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen 2018

De directeur van de gemeenschappelijke regeling ‘Cocensus’;

 

gericht op de uitvoering van de werkzaamheden welke op grond  van de ‘Gemeenschappelijke Regeling Cocensus’ door Cocensus  worden verzorgd;

 

gelet op de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990 in verbinding met de artikelen 231, tweede lid, onderdeel a, en derde lid, en 237 van de Gemeentewet, op artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede op het betreffende artikel van de aan de GR Cocensus deelnemende gemeenten geldende belastingverordeningen, waarin aan het college de bevoegdheid is toegekend nadere regels te geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen;

 

besluit

 

vast te stellen de volgende

 

Regeling met betrekking tot de heffing en de invordering van gemeentelijke belastingen 20178

 

Artikel 1 Algemene bepaling

 • 1.

  Deze regeling geeft uitvoering aan de artikelen 6, 7, 8, 13 en 14 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, artikel 31 van de Invorderingswet 1990, artikel 160, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen in de belastingverordeningen van de aan de Gemeenschappelijke Regeling Cocensus deelnemende gemeenten, op grond waarvan nadere regels gegeven kunnen worden met betrekking tot de heffing en de invordering van de onderscheiden gemeentelijke belastingen.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling worden rechten aangemerkt als gemeentelijke belastingen.

 • 3.

  De op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen bedoeld in artikel 233 van de Gemeentewet, worden voor de toepassing van deze regeling aangemerkt als bij wege van aanslag geheven belastingen, met dien verstande dat wordt verstaan onder de aanslag of de voorlopige aanslag: het gevorderde, onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde bedrag. Artikel 2 blijft bij de op andere wijze geheven gemeentelijke belastingen buiten toepassing.

 

Artikel 2 Aangifte

 • 1.

  De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar is uitgenodigd tot het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het belastingjaar of kalenderjaar een aanslag is opgelegd, is gehouden binnen één maand na afloop van die zes maanden bij de Inspecteur een schriftelijk verzoek in te dienen om te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.

 • 2.

  Formulieren voor het doen van aangifte van rioolheffing, toeristenbelasting en aa- of afmelden dan wel melding van een wijziging van het aantal honden worden door de Inspecteur separaat vastgesteld.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid geldt, indien de belastingplicht voor de hondenbelasting in de loop van het belastingjaar ontstaat dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden wijzigingen ondergaat, moet de belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is ontstaan of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, dit bij de Inspecteur melden door middel van het daarvoor in het tweede lid bedoelde formulier.

 • 4.

  In afwijking van het eerste lid geldt, indien de belastingplicht voor de hondenbelasting in de loop van het belastingjaar eindigt dan wel het aantal honden dat door de belastingplichtige wordt gehouden in de loop van het belastingjaar verminderdt, moet de belastingplichtige binnen veertien dagen na het tijdstip waarop de belastingplicht is geëindigd of de wijziging van het aantal honden heeft plaatsgevonden, dit bij de Inspecteur melden door middel van het daarvoor in het tweede lid bedoelde formulier.

 • 5.

  Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen dienen de in het aangiftebiljet gevraagde gegevens duidelijk, stellig en zonder voorbehoud te worden ingevuld. Het aangiftebiljet wordt ondertekend en met de daarbij gevraagde bescheiden ingeleverd of toegezonden.

 

 

Artikel 3 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar of het kalenderjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

 

Artikel 4 Termijnen van betaling

Ingeval na het opleggen van een naheffingsaanslag parkeerbelasting de verschuldigde belasting niet terstond is betaald, moet het verschuldigde bedrag worden betaald binnen één maand na die van de dagtekening van het duplicaat naheffingsaanslagbiljet is vermeld.

  

Artikel 5 Rente

Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 

  Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2017’ vastgesteld op 17 november 2016, wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde ingangsdatum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking en wordt toegepast met ingang van 1 januari 2018.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsregeling gemeentelijke belastingen 2018.

 

 

Hoofddorp, 05 december 2017,

de directeur van Cocensus,

 

 

drs. G.G.J. Schipper

 

Ga naar het begin