Ga naar de inhoud

Besluit kwijtscheldingsregels 2018 gemeente Hillegom

Publicatiedatum:
woensdag 20 december 2017
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Besluit kwijtscheldingsregels 2018 gemeente Hillegom

De raad van de gemeente Hillegom;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2017, voorstelnummer 52334;

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, alsmede de Leidraad Invordering Cocensus;

 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding bij van gemeentelijke belastingen;

 

besluit:

 

vast te stellen

 

Het besluit kwijtscheldingsregels 2018

Artikel 1 Verruimde kwijtschelding

Met toepassing van het in de artikelen 3, 4 en 5 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  Afvalstoffenheffing;

 • b.

  Rioolheffing;

 • c.

  Onroerende-zaakbelastingen.

Artikel 2 Uitgesloten kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend:

 • a.

  Precariobelasting en rechten;

 • b.

  Marktgelden;

 • c.

  Lijkbezorgingsrechten;

 • d.

  BIZ-bijdrage;

 • e.

  Leges.

Artikel 3 Kosten van bestaan

 • 1.

  Bij de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent van de bijstandsnorm als genoemd in de Participatiewet.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van AOW gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de AOW-bedragen als genoemd in de Algemene Ouderdoms Wet.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 6 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Het “Besluit Kwijtscheldingsregels 2017” van 10 november 2016 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft de belastbare feiten en omstandigheden die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2018.

 • 4.

  Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit Kwijtscheldingsregels 2018”.

   

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 7 december 2017.

drs. P.M. Hulspas Jordaan

griffier

A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin