Algemene plaatselijke verordening Hillegom

Publicatiedatum:
maandag 2 november 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het voorstel van het college van 6 oktober 2020 met als onderwerp technische aanpassing Apv Hillegom artikel 2:47 en 2:74A,

 

gelet op de behandeling in de raadsvergadering,

 

gelet op artikel 147 en 149 van de Gemeentewet,

besluit:

 

vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom:

Artikel I
 • A.

  Artikel 2:47 wordt als volgt gewijzigd:

   

  • 1.

   Onder vernummering van het tweede tot en met vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

   • 2.

    De burgemeester kan openbare plaatsen of delen daarvan aanwijzen waar het op door de burgemeester te bepalen tijdstippen verboden is zich op te houden of te verblijven.

  • 2.

   In het vijfde lid (nieuw) wordt “tweede en derde lid” vervangen door “derde en vierde lid”.

    

  • 3.

   In het zesde lid (nieuw) wordt “Het verbod geldt” vervangen door “De verboden gelden”.

 • B.

  Artikel 2:74A wordt als volgt gewijzigd:

   

  Na “Opiumwet” wordt ingevoegd “of daarop gelijkende waar”.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 oktober 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

Dhr. A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin