Ga naar de inhoud

Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-2026

Publicatiedatum:
dinsdag 27 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelAdempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-2026

Burgemeester en wethouders van Hillegom:

 

Overwegende dat:

 • -

  de gemeenteraad van de gemeente Hillegom op 15 juni 2017 heeft besloten om de middelen Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 in te zetten voor de verlichting van de (over)belasting van mantelzorgers, totdat het budget is uitgeput.

 • -

  Het college van Hillegom de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 2017-2019 heeft vastgesteld op 16 mei 2017.

 • -

  Het college van Hillegom de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2020 heeft vastgesteld op 17 december 2019 en de regeling eindigt op 31 december 2020.

 • -

  Het college van Hillegom de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage. Ondersteuning voor mantelzorgers 2021 heeft vastgesteld op 1 december 2020 en de regeling eindigt op 31 december 2021.

 • -

  De gemeenteraad van de gemeente Hillegom op 27 mei 2021 de notitie Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022 heeft vastgesteld.

 • -

  Het college van Hillegom de Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2022 heeft vastgesteld op 21 december 2021 en de regeling op 31 december 2022 eindigt.

Gelet op:

 • -

  Artikel 2.2.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.

 • -

  Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht (subsidies).

Besluiten vast te stellen de Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-2026.

 

Hoofdstuk 1. Algemeen

Artikel 1. Onderwerp van de regeling

Het doel van de regeling voor mantelzorgers is het ontlasten van mantelzorgers. Dit kan door individuele ondersteuning en projecten. De individuele ondersteuning voor mantelzorgers is in deze regeling neergelegd.

Mantelzorgers kunnen op grond van deze regeling gebruik maken van huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis (gezelschap thuis, hulp bij koken, boodschappen of administratie, klussen in en om het huis) of maatwerk op indicatie van de mantelzorgadviseur.

Het College kan de middelen die beschikbaar zijn voor de regeling, naast de individuele ondersteuning voor mantelzorgers, aanwenden voor projecten voor verlichting van mantelzorg.

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

De regeling wordt uitgevoerd door Stichting WelzijnsKompas.

Hoofdstuk 2. De voorwaarden voor gebruik van de regeling

Artikel 3. Voorwaarden voor gebruik van de regeling

Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • 1.

  De mantelzorger moet een inwoner zijn van de gemeente Hillegom.

 • 2.

  De mantelzorger verleent voor tenminste acht uur per week over een periode van drie maanden zorg aan de zorgvrager.

 • 3.

  De mantelzorger is geregistreerd bij de mantelzorgadviseur in de gemeente Hillegom of geeft toestemming voor registratie.

 • 4.

  De mantelzorger biedt hulp aan een naaste die woont op een woonadres of in een intramurale instelling.

 • 5.

  In geval van inzet van huishoudelijke hulp en vormen van vervangende hulp thuis kan dit bij zowel de zorgvrager als de mantelzorger worden ingezet. In het geval de hulp bij de zorgvrager wordt ingezet, dient de zorgvrager te wonen in Lisse, Hillegom, Teylingen of Noordwijk en niet in een intramurale instelling.

 • 6.

  De mantelzorger kan eenmalig een aanvraag doen vanuit de regeling. Aanvraag voor huishoudelijke hulp en vervangende hulp thuis is mogelijk tot het maximale bedrag van 52x het actuele uurtarief huishoudelijke hulp, zoals vastgesteld door de ISD. Voor maatwerk is een aanvraag mogelijk tot een maximaal bedrag van € 1.500. De aanvraag is in de regel voor een vorm van ondersteuning. Op indicatie van de mantelzorgadviseur is een combinatie van verschillende vormen van hulp mogelijk.

 • 7.

  Een nieuwe aanvraag voor individuele ondersteuning op grond van deze uitvoeringsregeling kan worden gedaan als er minstens 12 maanden verstreken zijn na afloop van de ondersteuning die voortkwam uit de voorafgaande aanvraag en daaropvolgende toekenning.

 • 8.

  De hierboven in lid 7 beschreven periode van 12 maanden kan korter zijn in situaties waarin sprake is van een grote verandering van de mantelzorgsituatie waarbij de mantelzorger ontegenzeggelijk zwaarder belast is, bijvoorbeeld - maar niet uitsluitend - als gevolg van een nieuwe of extra mantelzorgsituatie. Of daadwerkelijk sprake is van een grote verandering is aan de beoordeling van het college.

Hoofdstuk 3. Doelgroep van de regeling

Artikel 4. Doelgroep van de regeling

 • 1.

  Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor personen uit de directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortkomt uit de sociale relatie. De mantelzorger verleent minstens acht uur per week gedurende drie maanden mantelzorg.

 • 2.

  In het geval dat de zorgvrager overlijdt terwijl gebruik wordt gemaakt van de regeling, loopt de toekenning nog maximaal 3 maanden door.

Hoofdstuk 4. Toegang tot de regeling

Artikel 5. Toegang tot de regeling

 • 1.

  De mantelzorger doet een aanvraag voor de regeling voor mantelzorgers bij de mantelzorgadviseur en gebruikt daarvoor het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag wordt in behandeling genomen door de mantelzorgadviseur.

 • 3.

  De mantelzorgadviseur controleert of de mantelzorger al geregistreerd is als mantelzorger of registreert de mantelzorger.

 • 4.

  De mantelzorgadviseur voert een gesprek met de mantelzorger om de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren te onderzoeken en informeert de mantelzorger over de regeling.

 • 5.

  Komt de mantelzorger op basis van artikel 3 in aanmerking voor de regeling, dan zorgt de mantelzorgadviseur voor de afhandeling van de aanvraag.

 • 6.

  Het college draagt het afhandelen van het volledige proces van aanvraag tot en met toekenning van deze regeling op aan Stichting WelzijnsKompas.

Hoofdstuk 5. Tarief van de regeling en nadere afspraken

Artikel 6. Subsidieplafond

 • 1.

  Voor subsidieverlening op grond van deze regeling geldt een subsidieplafond van € 45.000,- per jaar voor looptijd van deze regeling (2023 tot en met 2026).

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen de hoogte van het subsidieplafond binnen de in het eerste lid genoemde periode wijzigen.

Artikel 7. Tarief van de regeling

 • 1.

  De mantelzorger betaalt geen eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp, vervangende hulp thuis of andere vormen van ondersteuning.

 • 2.

  Het tarief voor huishoudelijke hulp is het actuele uurtarief huishoudelijke hulp, zoals vastgesteld door de ISD.

 • 3.

  Het tarief voor respijtzorg is afhankelijk van de afspraken tussen Stichting WelzijnsKompas en aanbieders van respijtzorg.

Artikel 8. Wijze van verdeling

 • 1.

  Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor toekenning geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de betrokken subsidie vastgestelde subsidieplafond is bereikt.

 • 2.

  Als de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

 • 3.

  Indien burgemeester en wethouders op de dag dat het subsidieplafond wordt bereikt, meer dan één aanvraag ontvangen, stellen zij de onderlinge rangschikking van die aanvragen vast door middel van loting.

Hoofdstuk 6. Wijze van declareren van de regeling

Artikel 9. Declaratie

De zorgaanbieders declareren de kosten voor de geboden hulp aan mantelzorgers bij Stichting WelzijnsKompas.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kan deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing, gelet op het belang dat deze regeling beoogt te beschermen, zal leiden tot onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 11. Inwerkingtreding regeling

 • 1.

  De regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en eindigt op 31 december 2026.

 • 2.

  De regeling kan worden aangehaald als: Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-2026.

 • 3.

  Met het publiceren van deze regeling komt de Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2022 te vervallen.

 • 4.

  Voor aanvragen die nog zijn toegekend onder de Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2022 geldt dat 12 maanden dienen te zijn verstreken alvorens een aanvraag onder de Adempauzeregeling voor mantelzorgers 2023-2026 kan worden ingediend.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 december 2022.

De secretaris

C. Baauw

de burgemeester

A. van Erk

Toelichting

Aanleiding

De gemeenten in de Bollenstreek hebben voor 2015 en 2016 rijksbudget gekregen voor het inzetten van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT was een compensatie voor zorgaanbieders in gemeenten die de huishoudelijke hulp tot algemene voorziening hebben gemaakt. Zorgaanbieders verwachtten een grote terugloop in het aantal cliënten en met de regeling werd de werkgelegenheid in de sector op peil gehouden. In de 2015 en 2016 is nauwelijks gebruik gemaakt van de HHT en de verwachting was dat dit, met de herinvoering van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, niet meer ging gebeuren.

 

Het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers is een belangrijke taak van de gemeenten. Het niet bestede budget van 2015 en 2016 wilden de gemeenten gebruiken om mantelzorgers te ontlasten door hen huishoudelijke werkzaamheden uit handen te nemen. De gemeenteraad van Hillegom heeft toen besloten dat het budget vanaf 2017 breed kan worden ingezet voor de verlichting van mantelzorg, totdat het subsidieplafond is bereikt.

 

In 2021 is het rijksbudget opgebruikt. In mei 2021 is door college en raad ingestemd met de notitie Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022 waarin staat dat € 60.000 structureel kan worden vrijgemaakt voor deze regeling. Hiervan is € 15.000,- bestemd voor uitvoering van de regeling door WelzijnsKompas en € 45.000,- voor de toekenningen aan mantelzorgers.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Onderwerp van de regeling

Toelichting op de vormen van individuele hulp die op basis van de regeling mogelijk zijn:

Huishoudelijke hulp

Geen toelichting nodig.

Vervangende hulp thuis

Het gaat om gezelschap thuis, hulp bij koken, boodschappen of administratie, klussen in en om het huis door professionals, werkzaam bij organisaties die respijtzorg aan huis bieden.

Maatwerk

Op indicatie van de mantelzorgadviseur kan een mantelzorger gebruik maken van een vorm van ondersteuning naar wens, bijvoorbeeld een cursus of een ontspanningsactiviteit gericht op respijt.

Artikel 2. Uitvoering van de regeling

De Stichting WelzijnsKompas sluit contracten met de zorgaanbieders voor het verlenen van de hulp en beoordeelt en verzorgt de afhandeling van de aanvragen.

Artikel 3. Voorwaarden voor gebruik van de regeling

Voorwaarde 1.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 2.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 3.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 4.

De hulp kan niet worden ingezet in een woning die niet geldt als hoofdverblijf of als sprake is van commercieel gebruik van de woning, bijvoorbeeld een hotel/pension of kamerverhuur. De zorgvrager is niet woonachtig in een specifiek op gehandicapten of ouderen gericht woongebouw als bedoeld in de Wet langdurige zorg.

 

Voorwaarde 5.

De gecontracteerde zorgaanbieders kunnen niet verplicht worden om hulp te verlenen buiten de regio.

 

Voorwaarde 6.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 7.

Geen toelichting nodig.

 

Voorwaarde 8.

Geen toelichting nodig.

Artikel 4. Doelgroep van de regeling

Geen toelichting nodig.

Artikel 5. Toegang tot de regeling

Geen toelichting nodig.

Artikel 6. Subsidieplafond

Het principe ‘op is op’ geldt, dat wil zeggen dat geen aanvragen voor de regeling meer in behandeling worden genomen als dit subsidieplafond bereikt is.

Artikel 7. Tarief van de regeling

Op basis van artikel 8 lid 1 van de Wmo-verordening is het niet mogelijk een eigen bijdrage te vragen voor een algemene voorziening.

Artikel 8. Wijze van verdeling

Geen toelichting nodig.

Artikel 9. Declaratie

Geen toelichting nodig.

Artikel 10. Hardheidsclausule

Geen toelichting nodig.

Artikel 11. Inwerkingtreding regeling

Geen toelichting nodig.

Ga naar het begin