Algemene plaatselijke verordening Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 22 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het voorstel van het college van 17 november 2020 met als onderwerp Aanpassing APV Hillegom Artikel 2:73 a (verbod op carbidschieten),

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

 

gelet op artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tot derde wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom

Artikel I

Aan hoofdstuk 2, afdeling 10, wordt toegevoegd:

Artikel 2:73a Verbod carbidschieten

  • 1.

    Het is verboden acetyleengas afkomstig van een reactie tussen calciumacetylide (carbid) en water of gasmengsel met vergelijkbare eigenschappen op explosieve wijze te verbranden.

  • 2.

    Het eerste lid geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet milieubeheer, de Wet wapens en munitie, de Wet milieugevaarlijke stoffen, de Wet vervoer gevaarlijke stoffen of het Wetboek van Strafrecht.

Artikel II

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

Dhr. A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin