Ga naar de inhoud

Nadere regels aanvulling waarderingssubsidies Hillegom 2023

Publicatiedatum:
dinsdag 21 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Nadere regels aanvulling waarderingssubsidies Hillegom 2023

Burgemeester en wethouders van Hillegom;

 

Overwegende dat de behoefte bestaat om voor Hillegomse vrijwilligersorganisaties nadere regels voor het verlenen van aanvullende waarderingssubsidies vast te stellen;

 

Overwegende dat sinds 2018 geen indexering van de waarderingssubsidies heeft plaatsgevonden;

 

Overwegende dat het subsidiebeleid in 2023 zal worden herzien;

 

Overwegende dat met de stijgende kosten een eenmalige tussenoplossing noodzakelijk is;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 (ASV) waarin burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben om deze nadere regels vast te stellen;

 

Besluiten vast te stellen:

 

“Nadere regels aanvulling waarderingssubsidies Hillegom 2023”

Artikel 1. Onderwerp van de regeling

Het doel van de regeling is stijgende kosten te compenseren.

Artikel 2. Doelgroep

Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt aan Hillegomse vrijwilligersorganisaties die over het jaar 2023 een waarderingssubsidie ontvangen. Deze extra subsidie hoeft niet apart te worden aangevraagd.

Het aanvullende bedrag van € 250,00 wordt opgenomen in de beschikking over het jaar 2023.

Artikel 3. Maximaal te ontvangen subsidie

De te verlenen aanvullende subsidie voor 2023 bedraagt maximaal € 250,00 per subsidieontvanger.

Artikel 4. Uitbetaling van de subsidie

 • 1.

  Conform artikel 13 lid 1 van de ASV wordt de subsidie direct vastgesteld.

 • 2.

  Uitbetaling van de subsidie vindt plaats binnen 6 weken na vaststelling.

Artikel 5. Subsidieplafond

Voor de duur van de regeling is een maximum bedrag van €7.500,- vastgesteld (subsidieplafond).

Artikel 6. Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 7. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels aanvulling waarderingssubsidies Hillegom 2023

Artikel 8. Inwerkingtreding regeling

 • 1.

  De regeling treedt in werking een dag na bekendmaking.

 • 2.

  De regeling eindigt op 31 december 2023.

 • 3.

  De regeling kan worden aangehaald als: Nadere regels aanvulling waarderingssubsidies Hillegom 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2023.

De secretaris

de burgemeester

Ga naar het begin