Ga naar de inhoud

Nadere regels Noodfonds energiearmoede Hillegom

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelNadere regels Noodfonds energiearmoede Hillegom

Burgemeester en wethouders van Hillegom;

 

overwegende dat behoefte bestaat om voor Hillegomse vrijwilligersorganisaties nadere regels voor het noodfonds energiearmoede Hillegom vast te stellen;

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 waarin burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben om deze nadere regels vast te stellen;

besluiten vast te stellen:

 

“Nadere regels Noodfonds energiearmoede Hillegom 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening Hillegom 2017.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom.

 • c.

  Subsidie uit het noodfonds energiearmoede Hillegom: een eenmalige subsidie bij voorschot, van maximaal 50% van de stijging van de energielasten over een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de periode genoemd in de jaarafrekening die aanvrager in 2022 heeft ontvangen van de energiemaatschappij, vergeleken met de gemiddelde energielasten over de drie jaar voorafgaande aan de in die jaarafrekening genoemde periode. De termijn van 12 maanden waarover subsidie wordt ontvangen is gelijk aan de periode genoemd in de jaarafrekening die aanvrager in 2023 ontvangt van de energiemaatschappij.

 • d.

  Waarderingssubsidie: een subsidie voor de duur van één of meerdere jaren (maximaal 4 jaar) waarbij burgemeester en wethouders geen inhoudelijke afspraken maken met de aanvrager over te leveren prestaties en te bereiken resultaten.

 • e.

  Vrijwilligersorganisatie: Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel georganiseerd verband (stichting of vereniging) van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij (uren )inzet in het belang van de organisatie grotendeels door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers. Daarnaast moet de vrijwilligersorganisatie aan de volgende criteria voldoen:

  • 70% van de totale (uren)inzet in het belang van de organisatie wordt door vrijwilligers gedaan. In het belang van het bereiken van de doelstelling van de organisatie is de inzet van betaalde beroepskrachten mogelijk, mits de inzet niet meer bedraagt dan 30% van de totale (uren)inzet in het belang van de organisatie.

  • De activiteiten mogen niet in strijd met de wet zijn.

  • Het inhoudelijk werkgebied moet binnen minimaal één specifieke sector plaatsvinden (zorg, welzijn, sport, recreatie of cultuur).

  • De organisatie moet langer dan 1 jaar bestaan op het moment van de aanvraag.

Artikel 2 Doelgroepen

 • a.

  Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt aan Hillegomse vrijwilligersorganisaties die voldoen aan de in artikel 5 genoemde voorwaarden en die de energielasten rechtstreeks aan de energiemaatschappij betalen.

 • b.

  Er zijn zeven categorieën voor waarderingssubsidies, waarin alle organisaties zijn onderverdeeld:

  • Ouderenbonden en participatie kwetsbare groepen;

  • Sportverenigingen;

  • Toneel, koren en overige podiumkunsten;

  • Harmonieën en fanfares;

  • Cultuureducatie;

  • Vrijwillig jeugdwerk;

  • Speeltuinverenigingen niet horend tot de basisvoorziening.

Artikel 3 Maximum te ontvangen subsidie

 • a.

  De eenmalige per organisatie te verlenen subsidie uit het noodfonds voor energiearmoede Hillegom is een eenmalige subsidie bij voorschot en bedraagt maximaal 50% van de prijsstijging van de energielasten over een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de periode genoemd in de jaarafrekening die aanvrager in 2022 heeft ontvangen van de energiemaatschappij, vergeleken met de gemiddelde energielasten over de drie jaar (36 maanden) voorafgaande aan de in die jaarafrekening genoemde periode. De termijn van 12 maanden waarover subsidie wordt ontvangen is gelijk aan de periode genoemd in de jaarafrekening die aanvrager in 2023 ontvangt van de energiemaatschappij.

Artikel 4 Periode

 • a.

  De eenmalige subsidie bij voorschot uit het noodfonds energiearmoede Hillegom heeft betrekking op de gestegen energiekosten van de aanvrager binnen een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de periode genoemd in de jaarafrekening die aanvrager in 2022 heeft ontvangen van de energiemaatschappij.

 • b.

  Voor de berekening van het voorschot wordt gebruik gemaakt van het termijnbedrag dat de aanvrager betaalt aan de energiemaatschappij op het moment van aanvraag. Op basis van dit termijnbedrag wordt een inschatting gemaakt van het jaarbedrag dat aanvrager aan de energiemaatschappij dient te voldoen in de periode tussen de in 2022 ontvangen jaarafrekening en de jaarafrekening die aanvrager in 2023 ontvangt.

 • c.

  Voor de uiteindelijke vaststelling van de subsidie wordt het verstrekte voorschot verrekend met de daadwerkelijke energielasten, zoals vermeld op de jaarafrekening die aanvrager in 2023 ontvangt van de energiemaatschappij, waarbij maximaal 50% wordt vergoed van de prijsstijging ten opzichte van de gemiddelde energielasten in de drie jaren (36maanden) voorafgaand aan die jaarafrekening.

Artikel 5 Voorwaarden subsidie

 • a.

  Om voor een subsidie uit het noodfonds energiearmoede Hillegom in aanmerking te komen moet een organisatie op de dag van het indienen van de aanvraag in het bezit zijn van een geldige beschikking waaruit blijkt dat zij in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie van de gemeente Hillegom.

 • b.

  De voorwaarden van de waarderingssubsidie zijn terug te vinden in de regeling van die subsidie.

 • c.

  Om te voldoen aan de criteria voor het ontvangen van een waarderingssubsidie moet een organisatie in ieder geval een minimaal aantal leden/donateurs of deelnemers hebben.

 • d.

  Het minimaal aantal leden, donateurs of deelnemers per categorie, zoals benodigd voor een waarderingssubsidie is:

   

  Ouderenbonden en participatie kwetsbaren groepen:

  • Minimum aantal leden: 70.

  Sportverenigingen:

  • Minimum aantal leden: 50.

  Toneel, koren en overige podiumkunsten:

  • Minimum aantal leden koren: 30

  • Minimum aantal leden toneelverenigingen: 15

  • Minimum aantal deelnemers: 50

  • Minimum aantal donateurs: 50.

  Harmonieën en fanfares:

  • Minimum aantal leden: 30.

  Cultuureducatie:

  • Geen minimum aantal leden.

  Vrijwillig jeugdwerk:

  • Minimum aantal jeugdleden of deelnemers < 18 jaar: 30.

  Speeltuinverenigingen niet horend tot de basisvoorziening

  • Minimum aantal gezinslidmaatschappen: 25.

 • e.

  De aanvrager betaalt zelf de energielasten aan de energiemaatschappij en kan hiervan een bewijs overleggen.

 • f.

  De aanvrager gaat in gesprek met de gemeente over mogelijkheden tot besparing op de energiekosten.

 • g.

  De compensatie vanuit het noodfonds energiearmoede Hillegom wordt ingezet in het licht van de regeling; om energielasten te verzachten en om het energieverbruik te verlagen.

Artikel 6 Voorliggende voorziening

Subsidieverlening op basis van door de gemeente, rijksoverheid of provincie vastgestelde regelingen, gericht op compensatie van energiekosten in 2022/2023, strekt tot vermindering van toekenning uit dit noodfonds.

Artikel 7 Berekening van de hoogte van de subsidie bij voorschot

 • a.

  Elke organisatie die voor een subsidie bij voorschot uit het noodfonds energiearmoede Hillegom in aanmerking komt, ontvangt een voorschot dat is gebaseerd op een berekening met de volgende parameters:

  • -

   Het gemiddelde jaarverbruik van gas in m3 van aanvrager in de 36 maanden voorafgaand aan de periode van subsidieaanvraag;

  • -

   Het gemiddelde jaarverbruik van elektriciteit in kWh van aanvrager, met aftrek van de eventueel terug geleverde stroom, in de 36 maanden voorafgaand aan de periode van subsidieaanvraag;

  • -

   De gemiddelde energielasten van aanvrager, gekoppeld aan het verbruik per eenheid, in de 36 maanden voorafgaand aan de periode van de subsidieaanvraag;

  • -

   Het termijnbedrag voor gas en elektriciteit dat aanvrager op het moment van de aanvraag periodiek aan de energieleverancier dient te voldoen;

  • -

   Het door aanvrager periodiek terug te ontvangen bedrag door terug geleverde stroom, voor zover dit niet in het termijnbedrag is verwerkt.

 • b.

  De hoogte van het voorschot wordt als volgt berekend: een compensatie van 50% van de prijsstijging van de energielasten over een periode van 12 maanden, gerekend vanaf de periode genoemd in de jaarafrekening die aanvrager in 2022 van de energiemaatschappij heeft ontvangen. Dit bedrag wordt vergeleken met de gemiddelde jaarlijkse energielasten over de 36 maanden voorafgaand aan die periode. De stijging van de gemiddelde jaarlijkse energielasten wordt voor 50% gecompenseerd.

 • c.

  Voor de definitieve berekening wordt gebruik gemaakt van de jaarafrekening die aanvrager in 2023 van de energiemaatschappij ontvangt. De termijn van 12 maanden waarover subsidie wordt ontvangen is gelijk aan de periode genoemd in de jaarafrekening die aanvrager in 2023 ontvangt van de energiemaatschappij.

 • d.

  Voor de definitieve berekening van de subsidie wordt berekend wat de totale stijging is van de energielasten ten opzichte van het gemiddelde jaarverbruik van aanvrager en deze stijging wordt voor 50% vergoed. Aanvrager ontvangt 50% van de prijsstijging ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde, ook wanneer aanvrager minder eenheden heeft verbruikt dan dit jaarlijks gemiddelde.

Artikel 8 Het aanvragen van subsidie

 • a.

  Organisaties die in bezit zijn van een geldige beschikking waaruit blijkt dat zij in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie van de gemeente Hillegom kunnen vanaf 1 januari 2023 een eenmalige bijdrage aanvragen uit het noodfonds energiearmoede Hillegom. Dit dient schriftelijk te gebeuren, voor 1 augustus 2023 door gebruikmaking van het digitale aanvraagformulier op de website van de gemeente Hillegom.

 • b.

  De aanvraag bevat:

  • Doel, doelgroep en activiteiten van de organisatie

  • Gegevens contactpersoon

  • KvK nummer organisatie

  • Uitleg van de ondernomen acties om energiekosten te minimaliseren, uit te stellen of inkomsten te behouden.

 • c.

  De bijlagen bij de aanvraag:

  • Kopie van een geldige beschikking waaruit blijkt dat zij in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie;

  • Bewijs van aanvragen/toekenningen/afwijzingen voor andere vangnetregelingen van gemeente, rijksoverheid of provincie (indien van toepassing);

  • Een overzicht van welke inkomsten de organisatie van andere vangnetregelingen heeft ontvangen of verwacht te ontvangen;

  • Bewijs van termijnbedrag en verbruik per eenheid aan energieleverancier op moment van aanvraag;

  • De jaarafrekeningen die aanvrager van de energiemaatschappij heeft ontvangen in 2020, 2021 en 2022;

  • De periodiek terug te ontvangen bedragen als gevolg van terug geleverde stroom, voor zover deze niet apart op de energienota is vermeld;

  • Indien de drie laatst ontvangen jaarafrekeningen niet een periode van 36 maanden omvatten, bijvoorbeeld doordat aanvrager tussentijds is overgestapt naar een andere energieleverancier, dan voegt aanvrager de (eind)afrekeningen toe waarmee deze periode wel in zijn geheel wordt omvat.

 • d.

  Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld mits zij volledig zijn.

Artikel 9 Verantwoording en afrekening

 • a.

  Voor 31 december 2023 moet de besteding worden verantwoord.

 • b.

  Daarvoor dient de organisatie in:

  • Jaarafrekening die de aanvrager in 2023 van de energiemaatschappij heeft ontvangen, inclusief een overzicht van de in die periode terug ontvangen gelden op basis van terug geleverde stroom voor zover deze niet op de jaarafrekening zijn vermeld (indien van toepassing)

  • Beschikkingen inzake tegemoetkomingen die door of vanwege de rijks- of provinciale overheid in 2023 worden of zijn verstrekt met het oog op compensatie van energiekosten.

 • c.

  Als uit de verantwoording blijkt dat het bedrag niet of niet volledig nodig was, dan betaalt de organisatie het overschot na schriftelijk verzoek van het college terug.

 • d.

  Verhoging van de bijdrage bij afrekening is niet mogelijk.

Artikel 10 Terugvordering

 • a.

  Het college kan besluiten tot terugvordering van de verleende subsidie in geval:

  • de aanvrager in het kader van (het verzoek om) de subsidie onrechtmatig heeft gehandeld;

  • subsidie ten onrechte of voor een te hoog bedrag is verstrekt;

  • de aanvrager onjuiste en/of onvolledige informatie heeft verstrekt dan wel informatie heeft achtergehouden;

  • de aanvrager voldoet niet aan de verplichtingen vermeld in artikel 2, 5, 6, 7 of 8.

 • b.

  De aanvrager kan bij een terugvordering geen beroep doen op verrekening, korting of compensatie jegens de gemeente.

Artikel 11 Uitbetaling

Uitbetaling van het voorschot vindt plaats binnen 6 weken na vaststelling/berekening van het voorschot van de subsidie.

Artikel 12 Reserveringen voorzieningen en vermogen

De hoogte van reserveringen, voorzieningen en vermogen telt niet mee voor het vaststellen van het recht op subsidie uit het noodfonds energiearmoede Hillegom.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat zij gepubliceerd zijn op wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 15 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: nadere regels noodfonds energiearmoede Hillegom 2023.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Hillegom op 20 december 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom,

de gemeentesecretaris

C.B. Baauw

de burgemeester

A. van Erk

Ga naar het begin