Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – Henri Dunantplein 2, Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 16 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingOntwerpbesluit Wet geluidhinder – Henri Dunantplein 2, Hillegom

De Omgevingsdienst West-Holland is voornemens een besluit hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de N208.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het plan ‘Henri Dunantplein 2 Hillegom‘ wordt de mogelijkheid geboden het bestaande pand te transformeren naar een wooncomplex voor kamerverhuur. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de woning.

Ten behoeve van het plan is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van maximaal 57 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis van Hillegom. U kunt alleen op gemeentehuis terecht met een afspraak. Een afspraak maken kan via de website van de gemeente Hillegom, of via telefoonnummer 140252, maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17:00 uur, van woensdag 17 maart 2021 tot en met dinsdag 27 april 2021.

Zienswijzen geven

U kunt tot en met dinsdag 27 april 2021 uw zienswijze indienen. Richt uw brief aan burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden. U kunt ook mondeling uw zienswijze geven.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

-mevrouw. J. Kars, tel. 06-12257859 (inhoudelijk);

-de heer F. Ishaak van de gemeente Hillegom, 140252 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

Ga naar het begin