Regeling compensatie afvalstoffenheffing Hillegom 2021

Publicatiedatum:
donderdag 31 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenRegeling compensatie afvalstoffenheffing Hillegom 2021

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het amendement inzake een belastingvermindering voor meerpersoonshuishoudens die al in 2020 gebruik maakten van een container voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoudsmaat van 140 liter;

 

gelet op artikel 2, lid 3 sub e van de Inspraakverordening;

besluit vast te stellen de:

 

Regeling compensatie afvalstoffenheffing Hillegom 2021

Artikel 1
 • 1.

  Aan de gebruiker van een perceel in de gemeente Hillegom dat op 1 januari van het belastingjaar wordt gebruikt door meer dan één persoon, welke gebruiker op diezelfde datum in het bezit is van een container die bestemd is voor de overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoudsmaat van 140 liter, wordt een compensatie van € 30,00 verstrekt, in verband met de ongewenst grote tariefstijging voor deze groep ten opzichte van 2020.

 • 2.

  Als gebruiker wordt aangemerkt: degene die, al dan niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht, gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.

 • 3.

  Als perceel wordt aangemerkt:

  • a.

   de onroerende zaak, bedoeld in artikel 16, onder a, c, d en f, van de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   de roerende zaak, welke duurzaam aan een plaats gebonden is;

  • c.

   een gedeelte van een in onderdeel b bedoelde roerende zaak dat blijkens zijn indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • d.

   een samenstel van twee of meer in onderdeel b bedoelde roerende zaken of in onderdeel c. bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren;

  • e.

   het binnen de gemeente gelegen deel van de in onderdeel b bedoelde roerende zaak, van een in onderdeel c bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel d bedoeld samenstel.

 • 4.

  Per perceel wordt slechts éénmaal een compensatie verleend.

Artikel 2
 • 1.

  De compensatie afvalstoffenheffing wordt als negatieve post opgenomen op de aanslag gemeentelijke belastingen 2021.

 • 2.

  Indien de belastingaanslag door de verwerking van de compensatie negatief wordt dan zal het bedrag worden verrekend met andere openstaande posten of worden terugbetaald op het bij de gemeente laatst bekende rekeningnummer.

 • 3.

  Indien aan belastingplichtige kwijtschelding wordt verleend voor de afvalstoffenheffing 2021, dan komt belastingplichtige niet in aanmerking voor de compensatie van artikel 1, eerste lid.

Artikel 3

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college.

Artikel 4
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze regeling geldt alleen voor belastingjaar 2021.

 • 3.

  Deze regeling treedt buiten werking op 31 december 2021.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare raadsvergadering van 10 december 2020,

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin