Ga naar de inhoud

Verordening op de heffing en invordering van leges Hillegom 2023

Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening op de heffing en invordering van leges Hillegom 2023

De raad van de gemeente Hillegom;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022, voorstelnummer 581781;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet, de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

 

vast te stellen de:

 

Verordening op de heffing en invordering van leges Hillegom 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  'maand': het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge een wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het raadplegen van bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van Het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag op basis van artikelen 3.6 van de tarieventabel, indien de aanvraag wordt ingediend door een non-profit organisatie die blijkens haar statuten, alsmede gelet op de ingediende aanvraag, geen individueel, persoonlijk of groepswinstoogmerk heeft en waarbij de doelstellingen van de non-profitorganisatie van maatschappelijke, sociale pedagogische, sportieve, charitatieve en/of culturele aard zijn;

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor een collecte- en kledinginzamelingsvergunning indien de aanvrager een instelling betreft die geregistreerd staat bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of een plaatselijke non-profit instelling die blijkens haar statuten de uitoefeningen ten doel stellen van maatschappelijke, sportieve, sociale of culturele aard.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • a.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • b.

  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • c.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

 • a.

  De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg.

 • b.

  Er kan een voorlopig bedrag worden gevorderd voor ten hoogste het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden.

 • c.

  Het gevorderde bedrag dan wel het voorlopig gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

  • c.

   langs elektronische weg wordt gedaan onverwijld.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is mede van toepassing op een voorlopig gevorderd bedrag als bedoeld in artikel 6, tweede lid.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, als de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende paragrafen of artikelen van Hoofdstuk 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   paragraaf 1.2 (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart);

  • 2.

   paragraaf 1.3 (rijbewijzen);

  • 3.

   artikel 1.18 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   artikel 1.24, onder a (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   artikel 1.28 (Wet op de kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • a.

  De Legesverordening Hillegom 2022 van 9 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 bedoelde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • b.

  De Legesverordening Hillegom na Omgevingswet van 24 februari 2022 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12 bedoelde datum van ingang van de heffing.

 • c.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening Hillegom 2023.

 

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 15 december 2022.

drs. Y.P.A. Hermans

griffier

A. van Erk

voorzitter

Tarieventabel behorende bij de Legesverordening Hillegom 2023

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 

2023

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk als hierbij gebruik wordt gemaakt van de trouwzaal in het gemeentehuis, een vast aangewezen trouwlocatie of een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op:

 

 

1.1.1.1

Maandag om 9.00 uur en 9.30 uur (kosteloze ceremonie alleen in trouwzaal gemeentehuis/gemeentekantoor)

0,00

1.1.1.2

woensdag om 11.00 uur en 11.30 uur (flits ceremonie alleen in trouwzaal gemeentehuis):

166,00

1.1.1.3

Maandag na 9.30 uur tot en met vrijdag 16.00 uur (met uitzondering van woensdag 11.00 uur en 11.30 uur)

415,00

1.1.1.4

Zaterdag van 10.00 uur tot en met 16.00 uur

933,00

1.1.1.5

Zondag en daarmee gelijkgestelde dagen van 12.00 uur tot en met 16.00 uur

1.347,00

1.1.1.6

een afwijkend tijdstip na verkregen toestemming:

1.347,00

1.1.2

De leges als bedoeld in 1.1.1.3 tot en met 1.1.1.6 worden verhoogd als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek op een éénmalig aangewezen locatie plaatsvindt met een bedrag van

285,00

1.1.3

De leges als bedoeld in 1.1.1.3 tot en met 1.1.1.6 worden verhoogd als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand van een andere gemeente (wordt aangesteld als babs voor één dag) met een bedrag van:

140,00

1.1.4

De leges als bedoeld in 1.1.1.3 tot en met 1.1.1.6 worden verhoogd als het huwelijk, de registratie of de omzetting op verzoek wordt voltrokken door een nog te benoemen buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag, met een bedrag van:

285,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het beschikbaar stellen van een gemeentelijke getuige bij een huwelijksvoltrekking of het registreren van een partnerschap, per getuige

55,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het laten wijzigingen van de inrichting van een trouwzaal/locatie

83,00

1.1.7

Bij annulering binnen 4 weken voor de huwelijksvoltrekking/registratie partnerschap of de omzetting wordt 50% van de leges als bedoeld in artikel 1.1.1.2 tot en met 1.1.1.4 in rekening gebracht

 

 

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het administratief omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk aan de balie/spreekkamer bij Burgerzaken

52,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een (duplicaat) trouwboekje of een partnerschapsboekje

31,00

1.1.10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

 

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zoals datum, tijd, locatie, babs etc.

52,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

34,20

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen

53,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

 

 

 

 

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

44,65

1.3.2

Het tarief genoemd onder 1.3.1 geldt tot aan de verhoging van de rijkskostencomponent door de invoering van de Wet digitale overheid (34.792). Vanaf de datum van inwerkingtreding van genoemde wet geldt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs een tarief van

48,15

1.3.3

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering verhoogd met

34,10

1.3.4

Voor het verstrekken van een formulier Eigen Verklaring van het CBR geldt het tarief dat is vastgesteld door het CBR.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

 

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

12,40

1.4.2.2

In afwijking van onderdeel 1.4.2.1 bedraagt het tarief ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt

8,25

1.4.3

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

7,50

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

25,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 (Vervallen)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 (Vervallen)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

 

1.7.1

De bestuursstukken (o.a. programmabegroting, burgerjaarverslag) zijn digitaal beschikbaar. Op verzoek worden agenda’s en bijbehorende raadsvoorstellen en besluiten van commissie- en raadsvergaderingen kosteloos verstrekt. Achterliggende stukken zijn in te zien.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.8.1.1

een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

 

1.8.1.1.1.

per pagina op papier van A4-formaat:

0,55

1.8.1.1.2

per pagina op papier van A3-formaat

0,75

1.8.1.1.3

per pagina op papier van A2-formaat

12,50

1.8.1.1.4

per pagina op papier van A1-formaat

15,00

1.8.1.1.5

per pagina op papier van A0-formaat

17,00

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen per adres of object

18,10

1.8.2.2

de legger als bedoel in artikel 27 van de Wegenwet

18,10

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

18,10

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

18,10

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

18,70

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel, per perceel:

18,70

1.8.3.3

het gemeentelijke adres-coördinatenbestand, per adres-coördinaat:

18,70

 

 

 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

12,40

1.9.3

tot het legaliseren van een handtekening

12,40

1.9.4

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

12,40

1.9.5

In afwijking van de onderdelen 1.9.2 en 1.9.4 bedraagt het tarief, ingeval de aanvraag via het digitale loket plaatsvindt

8,25

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan

25,00

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

 

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 11 Leegstandwet

 

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.11.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

81,50

1.11.2

tot het verlenging van de duur van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

81,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 12 (Vervallen)

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 13 Kansspelen

 

 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

 

1.13.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

56,50

1.13.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten:

 

 

1.13.1.2.1

voor de eerste kansspelautomaat:

56,50

1.13.1.2.2

en voor ieder volgend speelautomaat:

34,00

1.13.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

226,50

1.13.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd:

 

 

1.13.1.4.1

voor de eerste kansspelautomaat:

226,50

1.13.1.4.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat:

136,00

1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

51,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 14 Telecommunicatie

 

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een instemmingsbesluit of vergunning zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Hillegom 2016

233,00

1.14.1.1

indien het betreft een tracé in door de gemeente beheerde openbare gronden, waarbij wordt uitgegaan van het theoretisch profiel van de beschikbaar gestelde tekening(en), per strekkende meter tracé verhoogd met:

2,00

1.14.1.2

Het in onderdeel 1.14.1 genoemde bedrag wordt: indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare gronden en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

192,00

1.14.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met de uitvoering van werkzaamheden van niet ingrijpende aard zoals bedoeld in artikel 2.1, tweede lid van de Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Hillegom 2016

57,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 15 Verkeer en vervoer

 

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

44,00

1.15.2

tot het verlenen een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

44,00

1.15.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het B.A.B.W.:

 

 

1.15.3.1

bij de eerste aanvraag op basis van een keuring bij de GGD

166,80

1.15.3.2

bij verlenging

68,40

1.15.3.3

voor het verstrekken van een duplicaat

34,20

1.15.3.4

voor een instelling

34,20

1.15.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

1.15.4.1

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats:

107,75

1.15.4.2

tot het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats:

244,60

1.15.4.3

voor het wijzigen van een gehandicaptenparkeerplaats:

52,00

1.15.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

111,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 16 Overige APV vergunningen niet vallend onder de EDR

 

 

1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van ontheffing voor het buiten een inrichting veroorzaken van geluidshinder op grond van artikel 4:6 van de APV

111,00

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van aanvraag tot het verkrijgen van een:

 

 

1.16.1.1

ontheffing van het verbod om met een voertuig te rijden of deze te laten staan in een park of plantsoen op grond van artikel 5:11 van de APV

74,80

1.16.1.2

ontheffing voor rijden met een motorvoertuig in natuurgebieden op grond van artikel 5:33 van de APV

295,30

1.16.1.3

ontheffing van het verbod om op aangewezen plaatsen of bepaalde tijden te venten met gedrukte stukken waarin de vrijheid van meningsuiting wordt geopenbaard op grond van artikel 5:16 van de APV

74,80

1.16.1.4

ontheffing van het verbod om afvalstoffenstoffen buiten inrichtingen te verbranden op grond van artikel 5:34 van de APV

74,80

1.16.1.5

ontheffing van het verbod van incidentele as verstrooiing op de openbare weg op grond van artikel 5:36 van de APV

74,80

 

 

 

 

Hoofdstuk 17 Diversen

 

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

 

1.17.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

10,35

1.17.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

 

1.17.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

0,55

1.17.1.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

0,75

1.17.1.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

12,50

1.17.1.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

15,00

1.17.1.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

17,00

1.17.1.3

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

18,70

1.17.1.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

18,70

1.17.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een huisnummerbesluit

124,50

 

 

 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 

 

 

de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

 

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

228,00

2.2.2

de leges zoals bedoeld in 2.2.1 worden in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning genoemd in Hoofdstuk 3 en de verhogingen van Hoofdstuk 4, mits de aanvraag overeenkomt met de aanvraag om vooroverleg en deze binnen een jaar nadat het vooroverleg is afgehandeld is ingediend

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief als de bouwkosten bedragen:

 

 

2.3.1.1.1

€ 450,00 of minder

65,30

2.3.1.1.2

Van € 450,00 tot € 5.000,00

 

 

 

20,0‰ van de bouwkosten plus

65,30

 

met een minimum van

110,50

2.3.1.1.3

€ 5.000,00 tot € 22.500,00

 

 

 

19,5‰ van de bouwkosten plus

110,50

2.3.1.1.4

€ 22.500,00 tot € 90.500,00

 

 

 

17,5‰ van de bouwkosten plus

160,60

2.3.1.1.5

€ 90.500,00 tot € 227.000,00

 

 

 

14,3‰ van de bouwkosten plus

800,00

2.3.1.1.6

€ 227.000,00 tot € 340.000,00

 

 

 

17,6‰ van de bouwkosten plus

1.554,50

2.3.1.1.7

€ 340.000,00 tot € 455.000,00

 

 

 

15,8‰ van de bouwkosten plus

2.280,00

2.3.1.1.8

€ 455.000,00 tot € 20.000.000,00

 

 

 

14,7‰ van de bouwkosten plus

3.321,25

2.3.1.1.9

€ 20.000.000,00 en hoger

347.150,00

 

 

 

 

2.3.1.2

Advies Welstandscommissie

 

 

2.3.1.2.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het beoordelen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de Welstandsnota, indien daarvoor een noodzakelijk advies wordt gevraagd aan de welstandscommissie:

 

 

 

bij vastgestelde bouwkosten van:

 

 

2.3.1.2.1.a

€ 0 tot € 25.000

50,00

2.3.1.2.1.b

€ 25.000 en hoger 2,0‰ van de bouwkosten met een maximum legesbedrag van

4.000,00

 

Het op grond van 2.4.1.2.b berekende bedrag wordt naar boven afgerond op € 5,00.

 

 

2.3.1.2.2

Voor extra werkzaamheden (kwaliteitsteam, locatiebezoek etc.) bedraagt het tarief per uur

107,00

2.3.1.3

Verplicht advies agrarische deskundige en/of advies natuur- en/of landschapsdeskundige

 

 

2.3.1.3.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld

930,00

2.3.1.3.2.a

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de natuurdeskundige nodig is en wordt beoordeeld

930,00

2.3.1.3.2.b

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van een landschapsdeskundige nodig is en wordt beoordeeld

930,00

 

 

 

 

2.3.1.4

Advies Brandweer

 

 

2.3.1.4.1

Beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning waarbij een advies van de brandweer noodzakelijk is (waarbij de bouwkosten worden afgerond naar boven op hele euro's):

 

 

 

bouwkosten van € 1.250 tot € 3.150

51,80

 

bouwkosten van € 3.150 tot € 22.500

 

 

 

3,1‰ van de bouwkosten plus

51,80

 

bouwkosten van € 22.500 tot € 90.500

 

 

 

2,4‰ van de bouwkosten plus

110,85

 

bouwkosten van € 90.500 tot € 272.000

 

 

 

1,46‰ van de bouwkosten plus

227,00

 

bouwkosten van € 272.000 en hoger

 

 

 

0,36‰ van de bouwkosten plus

684,00

 

 

 

 

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

 

5%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief als de bouwkosten bedragen:

 

 

 

van de aanlegkosten, met een minimum van:

 

 

 

minder dan € 10.000,00

 

 

 

1% van de bouwkosten plus

63,70

 

meer dan € 10.000,00

 

 

 

0,7% van de bouwkosten plus

99,50

 

 

 

 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1:

 

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

160,70

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

160,70

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

 

 

 

bouwkosten tot € 230.000

443,00

 

bouwkosten van € 230.000 tot € 455.000

1.689,00

 

bouwkosten van € 455.000 tot € 2.000.000

2.788,00

 

bouwkosten van € 2.000.000 en hoger

5.170,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

791,20

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

669,50

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

669,50

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

669,50

2.3.3.8

Het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder

881,00

 

 

 

 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

160,70

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

443,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

1.741,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

669,50

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

669,50

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

669,50

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

669,50

2.3.4.8

Het in behandeling nemen van een verzoek tot het vaststellen van een hogere grenswaarde ingevolge de Wet geluidhinder

881,00

 

 

 

 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief wanneer het een bouwwerk betreft met een gebruiksoppervlak van:

 

 

 

100 m2 of minder

399,00

 

meer dan 100 m2 maar minder dan 500 m2

332,00

 

meer dan 500 m2 maar minder dan 2.000 m2

332,00

 

meer dan 2.000 m2 maar minder dan 5.000 m2

332,00

 

meer dan 5.000 m2

332,00

 

vermeerderd met € 0,03 per m2 gebruiksoppervlak

 

 

 

 

 

 

2.3.5.2

indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 2.3.5.1 betrekking heeft op het uitbreiden dan wel wijzigen van een omgevingsvergunning, bedraagt het tarief indien het gaat om:

 

 

 

een uitbreiding van het bouwwerk: het tarief vermeld in artikel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over het gebruiksoppervlak van de uitbreiding

 

 

2.3.5.3

een herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van het gehele bouwwerk: 50% van het tarief vermeld in artikel 2.3.5.1 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over het gebruiksoppervlak van de herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik

 

 

 

 

 

 

2.3.6

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

168,00

 

 

 

 

2.3.7

Aanleggen of veranderen weg

 

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

148,70

 

 

 

 

2.3.8

Kappen

 

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

38,50

 

 

 

 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van artikel 2.12 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

143,50

 

 

 

 

2.3.10

Omgevingsvergunning in twee fasen

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

143,50

2.3.10.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

143,50

2.3.10.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

143,50

 

 

 

 

2.3.11

Bodemrapport

 

 

 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

 

2.3.11.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

376,00

2.3.11.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

376,00

 

 

 

 

2.3.12

Verklaring van geen bedenkingen

 

 

2.3.12.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

143,50

2.3.12.1.1

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

143,50

2.3.12.2

Indien een begroting als bedoeld in subsubonderdeel 2.3.12.1.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

143,50

 

 

 

 

2.3.13

Natura 2000-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

684,00

 

 

 

 

2.3.14

Flora- en fauna-activiteiten

 

 

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

684,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3, mits de aanvraag omgevingsvergunning overeenkomt met de aanvraag om vooroverleg en deze binnen een jaar nadat het vooroverleg is afgehandeld is ingediend

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 

75,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

 

50,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

 

 

 

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

 

25,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

 

 

 

 

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

25,00%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

 

 

 

 

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 

 

 

Van de leges verschuldigd op grond van het onderdeel 2.3.12 wordt geen teruggaaf verleend.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

 

2.6.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening:

2.811,00

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen of uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a of b, van de Wet ruimtelijke ordening

2.270,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Projectuitvoeringsbesluit

 

 

2.7.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 Niet in deze titel benoemde beschikking

 

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

362,70

 

 

 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet:

394,00

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening

52,00

3.1.3

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (wijziging inrichting):

52,00

3.1.4

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid van de Alcoholwet of van de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening (wijziging leidinggevende):

52,00

3.1.5

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing of een verklaring als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

93,25

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening. Dit tarief is niet verschuldigd indien de exploitatievergunning gelijktijdig met de vergunning ingevolge artikel 3 van de Alcoholwet verleend wordt.

109,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2. Organiseren evenementen of markten

 

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene plaatselijke verordening Hillegom (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

 

3.2.1

een B- of C-evenement zoals bedoeld in het “Kader evenementveiligheid” van de Veiligheidsregio Hollands Midden of een evenement met verhoogd risicoprofiel:

288,00

3.2.2

een A- evenement zoals bedoeld in het "Kader evenementveiligheid" van de Veiligheidsregio Hollands Midden:

143,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.3.1

tot het verlenen van een exploitatievergunning of het wijzigen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Hillegom:

 

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting:

2.450,00

3.3.1.2

voor een escortbedrijf:

2.450,00

3.3.2

tot het wijzigen van een naam van een beheerder op de reeds bestaande exploitatievergunning:

 

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting:

615,00

3.3.2.2

voor een escortbedrijf:

615,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

 

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte aan de bestemming tot bewoning te onttrekken of onttrokken te houden als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014:

254,00

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte met andere woonruimte samen te voegen of samengevoegd te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014:

373,00

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning om zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte om te zetten of omgezet te houden als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014:

446,00

3.4.4

tot het verlenen van een vergunning om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen of in die verbouwde staat te houden, als bedoeld in artikel 21, eerste lid, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014

446,00

3.4.5

tot het verlenen van een vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten, als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

446,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Standplaatsen

 

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening Hillegom:

 

 

3.5.1

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning

108,00

3.5.2

tot het verlenen van een tijdelijke of seizoensgebonden standplaatsvergunning

54,00

3.5.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om inschrijving/handhaving op de wachtlijst voor een standplaats al dan niet op de weekmarkt

25,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet

71,50

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

71,50

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

71,50

 

 

 

 

Hoofdstuk 7 Kinderopvang/gastouderopvang

 

 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

 

3.7.1

tot het bieden van gastouderopvang

570,00

3.7.2

tot het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau

1.326,00

3.7.3

Indien de aanvraag als bedoeld in subonderdeel 3.7.1 of 3.7.2 wordt ingetrokken na het in behandeling nemen ervan, maar voordat wordt aangevangen met het bieden van gastouderschap of het in exploitatie nemen van een kindercentrum of gastouderbureau, wordt teruggave verleend voor

 

 

 

50%

 

van de geheven leges.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking

259,00

 

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2022,

De griffier van de gemeente Hillegom,

Ga naar het begin