Ga naar de inhoud

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Hillegom houdende regels omtrent WMO (Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020)

Publicatiedatum:
dinsdag 20 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening tot tweede wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020

De raad van de gemeente Hillegom;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

 

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020;

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tot tweede wijziging van de verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020

A

In de pre-ambule bij de overwegingen wordt ‘beschermd wonen’ vervangen door ‘wonen met ondersteuning’.

 

B

Hoofdstuk 1 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In artikel 1, lid 1 wordt onder vernummering van k tot en met n naar l tot en met o, ‘k Opvang: bieden van onderdak voor slachtoffers van huiselijk geweld en dak- en thuislozen als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015’ toegevoegd.

 • 2.

  In artikel 1, lid 1 wordt na ‘o’, p. Wonen met ondersteuning: Ondersteuning en huisvesting in de zin van artikel 1.2.1 lid b van de Wmo 2015, met flexibele en oproepbare ondersteuning en/of toezicht voor inwoners die door een psychische of psychosociale of psychiatrisch ziektebeeld behoefte hebben aan een vorm van wonen met begeleiding en of toezicht’ toegevoegd.

C

Hoofdstuk 2 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In artikel 2 wordt ‘beschermd wonen’ vervangen door ‘wonen met ondersteuning’.

D

Hoofdstuk 3 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In artikel 4, lid 2 wordt ‘e. met een uitzondering voor wonen met ondersteuning en opvang, de cliënt heeft of zal zijn hoofdverblijf in de ISD Bollenstreek gemeenten of gemeente Katwijk hebben’ toegevoegd.

 • 2.

  In artikel 4, lid 5 wordt ‘beschermd wonen’ vervangen door ‘wonen met ondersteuning’.

E

Hoofdstuk 4 wordt volgt gewijzigd:

 • 1.

  In artikel 7, lid 3 sub c wordt aan de zin toegevoegd: ‘en voor wonen met ondersteuning van de gecontracteerde partijen door de gemeente in de ISD Bollenstreek gemeenten en gemeente Katwijk’.

 • 2.

  In artikel 7, lid 4 sub c wordt na ‘individuele begeleiding’ de tekst ‘en wonen met begeleiding’ toegevoegd.

 • 3.

  In artikel 7, lid 4 sub e onder 1, wordt tussen ‘gecontracteerde aanbieder’ en ‘zogenoemde Zorginstellingstarief’, de tekst ‘en voor wonen met ondersteuning van de gecontracteerde partijen door de gemeente in de ISD Bollenstreek gemeenten en gemeente Katwijk’ ingevoegd.

 • 4.

  In artikel 7 lid 4 sub g wordt ‘en tijdelijk verblijf LVB 18+’ vervangen door ‘ondersteuning met wonen’.

 • 5.

  In artikel 7, lid 4, sub g onder 1 wordt tussen ‘gecontracteerde aanbieder’ en ‘zogenoemde Zorginstellingstarief’, de tekst ‘en voor wonen met ondersteuning van de gecontracteerde partijen door de gemeente in de ISD Bollenstreek gemeenten en gemeente Katwijk’ ingevoegd.

 • 6.

  In artikel 7, lid 4, sub g onder 2 wordt tussen ‘ISD Bollenstreek’ en ‘gecontracteerde aanbieder’, de tekst ‘voor wonen met ondersteuning de gecontracteerde partijen door de gemeente in de ISD Bollenstreek gemeenten en gemeente Katwijk’ ingevoegd.

F

Hoofdstuk 5 wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  In artikel 8, lid 4 wordt ‘De bijdrage voor maatwerkvoorzieningen, bedoeld in artikel 3.1, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 dan wel het totaal van de bijdragen, is gelijk aan de kostprijs, tot aan ten hoogste € 19,00 per maand voor de cliënt of de gehuwde cliënten tezamen, tenzij overeenkomstig hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 geen of een lagere bijdrage is verschuldigd’, vervangen door ‘De eigen bijdrage wordt berekend conform hoofdstuk 3 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 en bedraagt maximaal de kostprijs van de maatwerkvoorziening’.

 • 2.

  In artikel 8, lid 6 sub a wordt ‘€ 1,04 per zone + 1 opstapzone’ vervangen door ‘€ 0,19 per kilometer’.

 • 3.

  In artikel 8, lid 6 sub b wordt ‘€ 0,73 per zone + 1 opstapzone’ vervangen door ‘€ 0,13 per kilometer’.

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Hillegom 2020, tweede wijziging’ en treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 december 2022

Mevr. Y. Hermans

griffier

Dhr. A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin