Ga naar de inhoud

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Hillegom

Publicatiedatum:
vrijdag 18 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenVerordening tot eerste wijziging van de Controleverordening gemeente Hillegom

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het voorstel van de auditcommissie met als onderwerp Wijziging Controleverordening gemeente Hillegom,

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

 

gelet op artikel 213 van de Gemeentewet,

besluit vast te stellen de:

 

Verordening tot eerste wijziging van de Controleverordening gemeente Hillegom

Artikel I

In artikel 2 lid 1 wordt geschrapt: “De benoeming van de accountant geschiedt voor een periode van 3 jaar.”

Artikel ll

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 10 december 2020,

Mevr. drs. P.M. Hulspas-Jordaan

griffier

Dhr. A. van Erk

voorzitter

Ga naar het begin