Ga naar de inhoud

Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2022

Publicatiedatum:
woensdag 28 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2022

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 juni 2022 met als onderwerp Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2022,

 

gelet op de behandeling in de raadscommissie- en raadsvergadering,

gelet op artikel 2 en 3 van de Winkeltijdenwet,

besluit vast te stellen de:

 

Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2022

Artikel 1. Algemene vrijstelling

 • 1.

  Voor de in artikel 2, eerste lid, aanhef en onder a en b, en tweede lid van de Winkeltijdenwet vervatte verboden geldt van 08.00 uur tot 20.00 uur een algemene vrijstelling.

 • 2.

  De algemene vrijstelling als bedoeld in het eerste lid geldt niet voor 4 mei na 19.00 uur en 24 december na 19.00 uur.

Artikel 2. Individuele ontheffingen

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders kan op aanvraag ontheffing verlenen van de in artikel 2, eerste lid, van de Winkeltijdenwet vervatte verboden.

 • 2.

  Een ontheffing kan enkel worden verleend voor

  • a.

   bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard;

  • b.

   het uitstallen van goederen.

 • 3.

  Onder bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard kunnen onder meer worden verstaan: feestelijkheden, bijeenkomsten, veilingen en beurzen.

 • 4.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van de winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel op basis van de ontheffing.

Artikel 3. Beslistermijn

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders beschikt op een aanvraag om ontheffing binnen 8 weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders kan de beschikking voor ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 4. Intrekken of wijzigen ontheffing

Burgemeester en wethouders kunnen een ontheffing intrekken of wijzigen als:

 • a.

  ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;

 • b.

  verandering van omstandigheden of inzichten dit naar hun oordeel noodzakelijk maken in het belang van de belangen ter bescherming waarvan de ontheffing is vereist;

 • c.

  de exploitatie van de winkel op basis van de ontheffing gevaar oplevert voor de openbare orde, de veiligheid of het woon- en leefklimaat ter plaatse;

 • d.

  aan de ontheffing verbonden voorschriften en beperkingen niet zijn of worden nagekomen;

 • e.

  van de ontheffing geen gebruik wordt gemaakt binnen een daarbij gestelde termijn of, bij gebreke van een dergelijke termijn, binnen een redelijke termijn; of

 • f.

  de houder dit verzoekt.

Artikel 5. Overdracht van de ontheffing

 • 1.

  Ontheffingen op grond van deze verordening zijn overdraagbaar.

 • 2.

  In geval van een voorgenomen overdracht van de in het eerste lid bedoelde ontheffingen doet de houder van de ontheffing hiervan onmiddellijk schriftelijk mededeling aan het college van burgemeester en wethouders onder vermelding van de naam en het adres van de voorgestelde rechtverkrijgende.

Artikel 6. Toezicht

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen toezichthouders.

Slotbepalingen

Artikel 7. Intrekking oude verordening en overgangsrecht

 • 1.

  De Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2013 wordt ingetrokken.

 • 2.

  Een krachtens de Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2013 verleende vrijstelling of ontheffing geldt als vrijstelling of ontheffing verleend krachtens deze verordening.

 • 3.

  Aanvragen om ontheffing die zijn ingediend onder de Verordening winkeltijden gemeente Hillegom 2013 maar waarop nog niet is beschikt bij het in werking treden van deze verordening, worden afgehandeld overeenkomstig deze verordening.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als Winkeltijdenverordening Hillegom.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 22 september 2022,

Mevr. drs. Y.P.A. Hermans

griffier

Dhr. A. van Erk

voorzitter

Algemene toelichting

 

In verband met de bijzondere situatie vanwege coronacrisis is het afgelopen jaar gebruik gemaakt van tijdelijke beleidsregels. Op basis van deze beleidsregels konden winkeliers op zon- en feestdagen open gaan tussen 8:00 uur en 20:00 uur zonder dat hierop gehandhaafd werd.

Deze ervaring met deze ruimere winkeltijden is positief geweest en de wens bestaat om deze ruimte nu definitief in de winkeltijdenverordening op te nemen. Hiervoor moet de winkeltijdenverordening worden aangepast. Daarbij wordt deze tegelijkertijd geactualiseerd en in lijn gebracht met de tussentijdse wijzigingen van de Winkeltijdenwet (hierna: Wtw) en Vrijstellingen op grond van de Wtw.

 

Met deze verordening wordt gekozen voor een algemene vrijstelling op zon- en feestdagen van 08.00 uur tot 20.00 uur. De volgende argumenten hebben betrekking op de wijziging:

 • 1.

  Het consumentengedrag is veranderd. De consument wenst aankopen te doen wanneer het hen uitkomt. Retailers willen daar op inspelen door open te zijn op momenten dat consumenten dit verlangen.

 • 2.

  Met ruimere openingstijden in Hillegom wordt de afvloeiing naar andere plaatsen beperkt. Door de verruiming wordt het mogelijk dat winkels op zondagen en feestdagen hun deuren vanaf 08:00 uur openen tot uiterlijk 20:00 uur. Winkels in Hillegom worden hiermee in staat gesteld de concurrentie aan te gaan met omliggende plaatsen zoals Nieuw Vennep en/of Hoofddorp waar wel sprake is van een verruiming van de openingstijden.

Ga naar het begin