Inspraakprocedure Ontwerp Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en Acceptatiereglement Milieustraat Hillegom 2020

Afgelopen december 2019 heeft de gemeenteraad het 'huishoudelijk afval- en grondstoffenbeleid 2020-2024' vastgesteld. Hillegom stelt een nieuw afvalbeleid vast om zo het restafval te verminderen en meer afval beschikbaar te maken voor recycling. Zo draagt Hillegom bij aan het landelijk afvalscheidingsdoel en aan een circulaire economie.

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 29 september 2020 het ontwerp van het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 2020 en het ontwerp Acceptatiereglement Milieustraat 2020 vastgesteld. In het uitvoeringsbesluit is geregeld hoe de inzameling en aanbieding van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt. Het acceptatiereglement legt de aanbiedregels voor afvalstoffen op de milieustraat vast. Beiden worden nu vrijgegeven voor inspraak.

Ter inzage

Het ontwerp Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 2020 en het ontwerp Acceptatiebeleid Hillegom 2020 zijn van 6 oktober 2020 tot en met 3 november 2020 vrijgegeven voor inspraak. U kunt beide inzien via onderstaande PDF-documenten. Beide documenten liggen ook ter inzage bij de Publieksbalie van het gemeentehuis. In verband met Corona verzoeken wij u een afspraak met de publieksservice te maken indien u de documenten wilt inzien bij de Publieksbalie.

Zienswijze

Tijdens de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen. De zienswijze termijn loopt voor 4 weken. Een schriftelijke zienswijze kunt u per mail sturen naar afval@hillegom.nl. Een brief richt u aan de Gemeente Hillegom, Hoofdstraat, 2181 EC Hillegom.

De zienswijze moet in ieder geval bestaan uit:

  • Vermelding ‘zienswijze ontwerp Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening 2020 en het ontwerp Acceptatiebeleid Hillegom 2020’
  • Vermelding van het zaaknummer Z-20-145583.
  • Uw naam, adres en telefoonnummer. Wilt u een reactie per e-mail ontvangen? Geef dan ook uw mailadres op (als u mailt is dat niet nodig);
  • De datum van de zienswijze (als u mailt is dat niet nodig);
  • De inhoud van uw zienswijze onderbouwd met argumenten.

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw zienswijze. U kunt uw zienswijze uiterlijk sturen tot en met 3 november 2020.

Het college zal met inachtneming van eventuele zienswijzen, een besluit nemen over de vaststelling van het Uitvoeringsbesluit behorende bij de Afvalstoffenverordening en het Acceptatiereglement Milieustraat Hillegom 2020.  De mogelijkheid om tegen dit besluit beroep in te stellen bij de bestuursrechter geldt in principe alleen voor een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend.

Ga naar het begin