Begroting 2020: Samen de schouders eronder voor een mooier Hillegom

7 november

Hillegom heeft goede basisvoorzieningen als sportpark De Zanderij, openluchtzwembad De Vosse, scholen en meer.

De komende jaren kan Hillegom op deze voet doorgaan en plannen uitvoeren. 

  • De financiële bijdrage van het Rijk schommelt fors, toch hoeft de Onroerend Zaakbelasting (behalve een inflatiepercentage) volgend jaar niet omhoog. Dit is te danken aan het gevoerde solide financiële beleid van de afgelopen jaren.
  • Wel is het noodzakelijk om volgend jaar al kritisch te kijken naar mogelijke tekorten vanaf het jaar 2022. Hillegom wil haar huishoudboekje namelijk ook op de wat langere termijn sluitend houden.
  • De gemeenteraad besluit op 7 november over de begroting 2020.


Hillegom voert al jaren een degelijk financieel beleid. De komende twee jaar is de begroting sluitend. De verwachting is dat de bijdrage vanuit het Rijk vanaf 2022 niet meer toereikend zal zijn. Dit komt onder andere doordat het Rijk de afgelopen jaren taken heeft neergelegd bij gemeenten zonder daar voldoende extra geld tegenover te zetten. Met name de kosten voor jeugdhulp bedragen in Hillegom meer (circa 475.000 euro per jaar) dan wij hiervoor van het Rijk ontvangen. Daarom gaan we het komende jaar alvast kritisch kijken naar onze uitgaven op de wat langere termijn.

Spaarpot

Hillegom heeft een flinke spaarpot. Hieruit mogen echter alleen eenmalige investeringen worden gedaan. Te denken valt hierbij aan investeringen in het kader van duurzaamheid, een groenere leefomgeving, opknappen van ons centrum en het verder verbeteren van de verkeersveiligheid. Uit deze spaarpot mogen dus geen zaken worden betaald die elk jaar geld blijven kosten.

Heerlijk Hillegom

In de Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom werken we aan ruimte om te wonen, te werken en te recreëren. Met behoud van onze historie streven wij naar een duurzaam en Heerlijk Hillegom. Ons doel is een duurzaam Hillegom met een goede balans tussen woningbouw, economie, bollenteelt, groen, recreatie en toerisme. Vanuit de omgevingsvisie stimuleren we een gezonde levensstijl, groen en kunst, (betaalbaar) wonen en duurzaamheid. Hillegom loopt voorop als het gaat om de omgevingsvisie en het aankomende omgevingsplan. Samen met ondernemers en inwoners pioniert Hillegom in de nieuwe wereld van de Omgevingswet. Zo wil Hillegom de omgevingsvisie door ontwikkelen tot één integrale visie voor heel de gemeente, zowel ruimtelijk als sociaal.

Zichtbaar aan de slag

We pakken volgend jaar verschillende wegen en fietspaden aan om de bereikbaarheid van Hillegom te verbeteren. Een goede communicatie over wegwerkzaamheden en daarmee de bereikbaarheid is een speerpunt voor de komende jaren. Verder werken we aan diverse ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw en het opknappen van het centrum, het Jozefpark en het sport- en ontmoetingspark De Zanderij. Daarbij zet Hillegom zich in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen naar vermogen op zijn of haar manier meedoet. Het stimuleren van een positieve levensstijl is hierbij een belangrijke pijler.

Sterke wijken en buurten

In sterke wijken en buurten wonen mensen in een aangename en veilige leefomgeving en kijken bewoners naar elkaar om. Fysieke ruimten en sociale cohesie gaan hand in hand. Een prettige leefomgeving is een veilige omgeving, met groen in de wijken en inwoners die naar elkaar omkijken.

Energietransitie

De energietransitie vraagt wat van ons allemaal. De gemeente krijgt de regie op besluitvormingsprocessen over de lokale energie- en warmtevoorziening. Dit vraagt van gemeenten een nieuwe rol, namelijk die van regisseur. Door in regionaal verband samen te werken organiseren we efficiency door het bundelen van capaciteit en kennis. Circulaire economie vindt mede zijn beslag in een nieuw afvalbeleidsplan.

Ga naar het begin