Begroting Hillegom: zichtbaar aan de slag

9 oktober

Hillegom kiest voor veilig, groen en wonen

infographic
[klik voor grote weergave]

De speerpunten in de begroting 2019 van de gemeente Hillegom staan in het kader van een veilige woon- en leefomgeving, groen in de wijk en het versnellen van de woningbouwopgave.

Samen met inwoners, ondernemers en instellingen wil het college werken aan een inclusief Hillegom: een samenleving waarin iedereen mee kan doen. De gemeentelijke lasten blijven komend jaar gelijk.

Het thema duurzaamheid komt in de begroting bij alle onderdelen prominent terug.

 

Het college heeft vrijdag 5 oktober de programmabegroting voor het jaar 2019 aan de gemeenteraad aangeboden.

De gemeenteraad behandelt de Programmabegroting 2019 tijdens de commissievergadering van 1 november en neemt een besluit tijdens de raadsvergadering van 8 november. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom.

 

De Programmabegroting 2019 is de eerste begroting van het nieuwe college. In de begroting zijn alle speerpunten uit het coalitieakkoord van BBH en CDA ‘Samen meer bereiken’ vertaald naar financiële consequenties.

Alle aandachtspunten kunnen worden omgezet in concrete acties.

 

Zichtbaar samen doen

Hillegom bruist van de initiatieven. Het college wil initiatieven en plannen van inwoners en ondernemers de ruimte geven. Hiervoor gaat het college de wijk in en is in de begroting extra geld opgenomen voor communicatie en participatie.

Bij projecten gaan we keer op keer na hoe we samen het optimale resultaat behalen “Ja, mits” is onze basisreactie. We zetten ons in om initiatieven te realiseren en processen te versnellen.

 

Veilig

Uit landelijke cijfers blijkt dat Hillegom een veilige gemeente is om te wonen. Toch voelen inwoners zich nog niet altijd veilig. Het college gaat daarom intensiever samenwerken met de partners uit de zorg en politie.

Hiervoor zet de gemeente extra mensen in en vraagt inwoners om signalen te delen rond onveilige situaties.

 

Verkeer

Hillegom blijft inzetten op het verder verbeteren van de verkeersveiligheid zowel voor fietsers en voetgangers als voor auto’s. Met name de suggesties voor verbetering van kleine verkeersmaatregelen pakken we sneller op.

 

Wonen

Hillegom wil meer en sneller bouwen voor ouderen, starters en jonge gezinnen. De gemeente gaat hiervoor actief de eigen grondposities inzetten en maakt concrete afspraken met projectontwikkelaars over (verkoop)prijzen en woningtypen.

 

Positieve leefstijl

Sport en bewegen bevordert niet alleen de gezondheid maar ook sociale integratie en participatie. Daarom stimuleren wij sporten en bewegen en promoten een positieve leefstijl. Iedereen doet mee. We blijven extra aandacht geven aan de jeugd in Hillegom.

Zo weten we wat er speelt onder de jeugd en kunnen we bij problemen snel de juiste hulp bieden.

 

Groen en kunst

Een groene leefomgeving heeft een positief effect op onze gezondheid en nodigt uit elkaar te ontmoeten en meer te bewegen. Hillegom geeft daarom de aankomende jaren een flinke impuls aan meer groen in de wijk en investeert in kunst in de openbare ruimte.

Ga naar het begin