Gemeenteraad Hillegom pleit voor Middenvariant Duinpolderweg

7 september

Middenvariant Duinpolderweg goed inpassen in landschap

middenvariant

Op vrijdag 7 september heeft de gemeenteraad van Hillegom haar zienswijze bepleit tijdens een hoorzitting over het definitieve tracé Duinpolderweg bij Provinciale Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland.

De gemeenteraad pleit voor de zogeheten Middenvariant omdat deze naar zijn mening beter scoort in termen van bereikbaarheid, leefbaarheid, natuur en kosten dan het eerder voorgenomen voorkeursalternatief Zuid. De Middenvariant ligt net ten noorden van de Oosteindervaart.

 

Middenvariant goed inpassen in landschap

“Helaas kent deze variant ook schaduwkanten” licht wethouder Anne de Jong toe. “Een deel van de Oosteinderpolder wordt met dit tracé aangetast. De hinder voor de omgeving kan worden beperkt door de weg op een goede wijze in het landschap in te passen. Daar gaat Hillegom zich voor inzetten. De gemeente vraagt de beide provincies om de inpassing van de Middenvariant samen met de gemeenteraad en inwoners zo goed mogelijk vorm te geven.”

De gemeenteraad van Hillegom vindt het belangrijk dat de Middenvariant zo wordt ingepast dat deze zo weinig mogelijk afbreuk doet aan de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van de Oosteinderpolder en dat de hinder voor de omgeving beperkt blijft. Daarom pleit hij onder andere voor een aquaduct onder de Ringvaart door. Dit past beter in het landschap dan een hoge brug en garandeert een vlotte doorgang van het weg- en waterverkeer.

 

Nader onderzoek voor tracé N208 - N206

In het voorstel van Gedeputeerde Staten is ook het tracé vanaf de Haarlemmerstraat (N208) naar de N206 bij de Tiltenberg als een planologische reservering opgenomen voor een eventuele latere doortrekking van de Duinpolderweg. Een reservering biedt duidelijkheid aan inwoners en ondernemers in dit gebied. De gemeenteraad ziet echter, op basis van de tot op heden verrichte studies en onderzoeken, geen directe noodzaak voor deze planologische reservering naar de N206 bij De Zilk. De gemeenteraad is om die reden van mening dat deze planologische reservering geschrapt moet worden en bepleit dat er door de beide provincies eerst nader onderzoek plaatsvindt naar de noodzaak en effecten van een eventuele doortrekking.

 

Provinciale Staten nemen 19 september besluit

Provinciale Staten van Zuid-Holland nemen op 19 september 2018 een definitief besluit over het definitieve tracé van de Duinpolderweg. Voorafgaand vinden de beraadslagingen plaats in de commissies op 12 september (Zuid-Holland) en op 17 september (Noord-Holland). Meer informatie is te vinden op www.noord-holland.nl/duinpolderweg

Ga naar het begin