Consultatieversie omgevingsplan “Buitengebied”

De gemeente Hillegom bereidt op dit moment een omgevingsplan voor voor het Buitengebied en de Zanderij (voorheen bestemmingsplan). Deze eerste versie noemen wij de consultatieversie en is een eerste schets van het omgevingsplan. Conform de gemeentelijke inspraakverordening ligt de consultatieversie “Omgevingsplan Buitengebied” voor 6 weken ter inzage voor inspraak.

Informatieavond

Op dinsdag 25 juni 2019 organiseren wij een informatieavond over dit plan voor omwonenden en belangstellenden. Deze avond vindt plaats in Bloemswaard, Garbialaan 3, van 20:00 tot 21:30 uur. Bent u hierin geïnteresseerd? Dan bent u deze avond van harte welkom. Meld u aan bij: omgevingsplan@hillegom.nl.

Plangebied

De consultatieversie van het omgevingsplan heeft betrekking op het Buitengebied van de gemeente Hillegom en de Zanderij. De begrenzing van het gebied is aangegeven met zwarte bolletjes. Zie onderstaand kaartje.

Wat is een omgevingsplan?

Op 1 januari 2021 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Het college van Hillegom heeft vooruitlopend op de invoering van de wet toestemming gekregen om alvast te gaan pionieren met deze wet. Dit houdt in dat wij een nieuw soort bestemmingsplan opstellen; een zogenaamd omgevingsplan. Het omgevingsplan geeft regels voor de fysieke leefomgeving. Als u bijvoorbeeld een plan heeft om te (ver)bouwen of een evenement wilt organiseren dan vertelt het omgevingsplan wat wel en niet mag. 

Inhoud consultatieversie omgevingsplan Buitengebied

De consultatieversie is een eerste schets van het omgevingsplan. We werken hierin de regels nader uit voor het buitengebied. Dit is gedaan binnen de kaders van de omgevingsvisie Heerlijk Hillegom. Duurzame (proef)tuin van Holland. De gemeenteraad stelde deze omgevingsvisie in 2018 vast. Met dit omgevingsplan testen we de uitvoering van de nieuwe wet, de ruimere mogelijkheden voor initiatiefnemers en de versnelde afhandeling van de vergunningaanvraag. Met uw opmerkingen en aanvullingen gaan wij aan de slag om een ontwerp omgevingsplan te maken. Ook hierop kunt u weer reageren.

Inzien

De consultatieversie van het “Omgevingsplan Buitengebied” ligt gedurende 6 weken ter inzage vanaf woensdag 5 juni 2019 tot en met dinsdag 17 juli 2019 in het gemeentekantoor in Hillegom, gelegen aan de Hoofdstraat 115.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het omgevingsplan en kunt u de digitale versie van de consultatieversie van het omgevingsplan downloaden. Kijk ook op de landelijke voorziening ruimtelijke plannen voor de authentieke digitale bestanden.

Inspraakmogelijkheden

Tijdens de periode van terinzagelegging (5 juni tot 17 juli) kan iedereen schriftelijk of mondeling een reactie indienen bij:

  • Gemeenteraad van Hillegom
  • Postbus 32
  • 2180 AA Hillegom


Onder vermelding van: consultatieversie Omgevingsplan Buitengebied (zaaknummer Z-19-084175).
Voor het mondeling indienen van een reactie maakt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak op 14 0252.

Informatie

Voor vragen en informatie neemt u contact op met Natalie van Hattum of Dirk Schaap van de afdeling Ruimte via e-mail n.vanhattum@hltsamen.nl / d.schaap@hltsamen.nl of via telefoonnummer 14-0252.

Ga naar het begin