Subsidies

  • 3 soorten subsidie: eenmalige subsidie, jaarlijkse subsidie en waarderingssubsidie
  • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
  • Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
  • Jaarlijkse subsidie en waarderingssubsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
  • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

Werkwijze

Eenmalige subsidie

Wij kunnen subsidie verstrekken voor eenmalige activiteiten of projecten die niet tot de reguliere activiteiten behoren van de aanvrager. Het gaat om activiteiten of projecten in Hillegom waaraan wij veel belang hechten en die zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk zijn.

Voorbeelden van projecten of activiteiten:

  • Muziek, zang, podiumkunsten en culturele activiteiten,
  • Jeugd,
  • Wmo,
  • Volksgezondheid,
  • Sportactiviteiten.


Een aanvraag voor eenmalige subsidie doet u uiterlijk acht weken voordat u met de activiteit of het project start. U kunt subsidie gedurende het jaar aanvragen zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.
 

Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Wilt u als instelling in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie? Dat is voor de jaren 2020 en 2021 niet meer mogelijk. Een digitaal aanvraagformulier voor het jaar 2022 staat 15 maart 2021 op de website. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie kunt u uiterlijk 1 mei indienen voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 


Aanvragen waarderingssubsidie

Wilt u vooraf weten of het zinvol is om een aanvraag voor waarderingssubsidie in te dienen? Lees dan de “Nadere regels waarderingssubsidie Hillegom 2020-2023”.

Wilt u als vereniging of stichting in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie? Dat is voor de jaren 2020 en 2021 niet meer mogelijk. Een digitaal aanvraagformulier voor het jaar 2022 staat vanaf 15 maart 2021 op de website.  Een aanvraag waarderingssubsidie moet u uiterlijk 1 mei indienen, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

 

Voorwaarden

Beoordeling

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. U krijgt dan de gelegenheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

Wanneer hoort u van ons? 

Heeft u een aanvraag om eenmalige subsidie ingediend? Dan ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag ons besluit. Heeft u een jaarlijkse subsidie of een waarderingssubsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Meer informatie

Ga naar het begin