Ga naar de inhoud

Beleid collectes, inzamelingen en leden- of donateurwerving Hillegom

Publicatiedatum:
donderdag 1 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleid collectes, inzamelingen en leden- of donateurwerving Hillegom

1 Collectes

 

Onder een collecte wordt verstaan een openbare inzameling van geld of goederen of daartoe een intekenlijst aan te bieden, dan wel in het openbaar leden of donateurs te werven als daarbij te kennen wordt gegeven of de indruk wordt gewekt dat de opbrengst geheel of ten dele voor een liefdadig of ideëel doel is bestemd.

Artikel 1.1 Het vastgestelde collecte- en wervingsrooster van de gemeente Hillegom

 • 1.

  Op het vastgestelde collecte- en wervingsrooster van de gemeente Hillegom worden in ieder geval opgenomen de landelijke organisaties die zijn opgenomen in het jaarlijkse collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

 • 2.

  Organisaties opgenomen op het vastgestelde collecte- en wervingsrooster zijn vrijgesteld van het verbod zoals bedoeld in artikel 5:13, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), als voldaan wordt aan de voorschriften genoemd in artikel 1.3 en 1.4 van deze beleidsregel.

Artikel 1.2 Collectes van overige organisaties

 • 1.

  Aan landelijke organisaties die niet zijn opgenomen in het jaarlijkse collecterooster van het CBF en niet staan op het vastgestelde rooster van de gemeente Hillegom wordt een vergunning verleend wanneer de organisatie positief is beoordeeld door het CBF door middel van het CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar.

 • 2.

  Aan organisaties die in Hillegom gevestigd zijn of waarbij er een directe relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en Hillegom wordt een vergunning verleend wanneer de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de organisatie collecteert voor een liefdadig of ideëel doel.

 • 3.

  Een vergunning wordt alleen verleend voor de vrije perioden in het door het college vastgestelde collecte- en wervingsrooster.

 • 4.

  Een vergunning wordt verleend voor maximaal één week.

 • 5.

  In het kader van de verkeersveiligheid, openbare orde en overlast worden er niet meerdere vergunningen voor dezelfde periode verleend.

 • 6.

  Een vergunning kan worden verleend aan een andere, door het college aangewezen organisatie.

Artikel 1.3 Wijze van collecteren

 • 1.

  Er wordt gebruik gemaakt van verzegelde collectebussen.

 • 2.

  De collectebussen zijn duidelijk zichtbaar voorzien van de naam en het logo van de vergunninghouder.

 • 3.

  Een huis-aan-huis collecte vindt niet plaats op zondagen en algemene feestdagen.

 • 4.

  Een huis-aan-huis collecte vindt alleen plaats tussen 9.00 en 21.00 uur.

 • 5.

  Een straatcollecte vindt alleen plaats in een winkelgebied of in de directe omgeving van een winkelgebied.

 • 6.

  Een straatcollecte vindt alleen plaats tijdens winkeltijden.

Artikel 1.4 Overige voorschriften collectes

 • 1.

  Collectanten zijn ten minste zestien jaar oud.

 • 2.

  Collectanten hebben een legitimatiekaart van de organisatie waarvoor zij collecteren.

 • 3.

  Collectanten worden niet vergoed uit de opbrengst van de collecte.

 • 4.

  De vergunninghouder overlegt binnen een maand na de collecte een verklaring aan de gemeente waarin de bruto- en netto-opbrengst wordt vermeld.

 • 5.

  De gemeente geeft de cijfers met betrekking tot de opbrengsten van de vergunningen in de vrije periode door aan het CBF. Het CBF publiceert een jaaroverzicht van de opbrengsten van de geregistreerde organisaties.

2 Wervingsactie

 

Onder een wervingsactie wordt verstaan het aanspreken van mensen op straat of huis-aan-huis met de bedoeling hen als lid of donateur te werven voor een organisatie met een liefdadig of ideëel doel.

Artikel 2.1 Vergunning wervingsactie

 • 1.

  Een vergunning wordt alleen verleend aan organisaties die positief zijn beoordeeld door het CBF door middel van een CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar of bedrijven die ten bate van een dergelijke organisatie leden of donateurs werven.

 • 2.

  Een vergunning voor een huis-aan-huis wervingsactie wordt alleen verleend in de vrije perioden van het door het college vastgestelde collecte- en wervingsrooster.

 • 3.

  Een vergunning voor een huis-aan-huis wervingsactie wordt verleend voor maximaal één week.

 • 4.

  Een vergunning voor een wervingsactie op straat wordt verleend voor maximaal één dag.

 • 5.

  Er worden niet meerdere vergunningen voor dezelfde periode verleend.

Artikel 2.2 Wijze van werven

 • 1.

  Huis-aan-huis werving vindt niet plaats op zondagen en algemene feestdagen.

 • 2.

  Huis-aan-huis werving vindt alleen plaats tussen 9.00 en 21.00 uur.

 • 3.

  Werving op straat vindt alleen plaats in een winkelgebied of in de directe omgeving van een winkelgebied.

 • 4.

  Werving op straat vindt alleen plaats tijdens winkeltijden.

 • 5.

  Tijdens de werving vinden er geen geldtransacties plaats.

Artikel 2.3 Overige voorschriften werven

 • 1.

  De wervers zijn ten minste 16 jaar oud.

 • 2.

  De wervers hebben een legitimatiekaart van het bedrijf in opdracht waarvan zij leden of donateurs werven.

 • 3.

  De vergunninghouder overlegt binnen een maand na de wervingsactie aan de gemeente een verklaring waarin het resultaat, met in ieder geval het aantal nieuwe leden of donateurs, wordt vermeld.

3 Kledinginzameling

 

Onder kledinginzameling wordt verstaan het huis-aan-huis inzamelen van kleding, schoeisel en huishoudelijk textiel.

Artikel 3.1 Het vastgestelde collecte- en wervingsrooster van de gemeente Hillegom

 • 1.

  Op het vastgestelde collecte- en wervingsrooster van de gemeente Hillegom worden in ieder geval opgenomen de landelijke organisaties die zijn opgenomen in het jaarlijkse collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF).

 • 2.

  Organisaties opgenomen op het vastgestelde collecte- en wervingsrooster zijn vrijgesteld van het verbod zoals bedoeld in artikel 5:13, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), als voldaan wordt aan de voorschriften genoemd in artikel 3.3 en 3.4 van deze beleidsregel.

Artikel 3.2 Kledinginzameling van overige organisaties

 • 1.

  Aan landelijke organisaties die niet zijn opgenomen in het jaarlijkse collecterooster van het CBF en niet staan op het vastgestelde rooster van de gemeente Hillegom wordt een vergunning verleend wanneer de organisatie positief is beoordeeld door het CBF door middel van het CBF-Keur of een Verklaring van geen bezwaar.

 • 2.

  Aan organisaties die in Hillegom gevestigd zijn of waarbij er een directe relatie bestaat tussen het bestedingsdoel en Hillegom, wordt een vergunning verleend wanneer de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de organisatie collecteert voor een liefdadig of ideëel doel.

Artikel 3.3 Vergunning kledinginzameling

 • 1.

  Een vergunning voor een kledinginzameling wordt verleend voor maximaal één week.

 • 2.

  Er worden niet meerdere vergunningen voor dezelfde periode verleend.

 • 3.

  Een vergunning wordt alleen verleend voor de vrije perioden in het door het college vastgestelde collecte- en wervingsrooster.

Artikel 3.4 Wijze van inzamelen

 • 1.

  De vergunninghouder verspreidt kledingzakken waarin het publiek de kleding en dergelijke op of aan de openbare weg kan aanbieden.

 • 2.

  De gebruikte kledingzakken onderscheiden zich van de gebruikelijke huisvuilzakken en zijn voorzien van de naam en het logo van de organisatie waarvoor wordt ingezameld.

 • 3.

  De aangeboden kledingzakken worden de dag van aanbieding door de vergunninghouder ingenomen, waarbij ook beschadigde kledingzakken en restanten van kleding en dergelijke door de vergunninghouder worden verwijderd.

Artikel 3.5 Overige voorschriften kledinginzameling

 • 1.

  De vergunninghouder is verantwoordelijk voor achtergebleven kleding en dergelijke en vergoedt zo nodig de verwijdering daarvan door de gemeente.

 • 2.

  De vergunninghouder overlegt binnen een maand na de kledinginzameling aan de gemeente een verklaring waarin de opbrengst wordt vermeld.

4 Overige

Artikel 4.1 Overige inzamelingen van geld of goederen en wervingsacties

In gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet, maakt het college een afzonderlijke overweging.

Artikel 4.2 Citeertitel

Dit beleid wordt aangehaald als Beleid collectes, inzamelingen en leden- en donateurwerving Hillegom.

Artikel 4.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag nadat het besluit is bekend gemaakt.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023.

Het college voornoemd,

Burgemeester

A. van Erk

Secretaris

C. Baauw

Ga naar het begin