Ga naar de inhoud

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom inzake het verlenen van een mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland in het kader van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

Publicatiedatum:
maandag 14 augustus 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitBesluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom inzake het verlenen van een mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland in het kader van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

Intitulé,

 

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom inzake het verlenen van een mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland in het kader van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland

 

Het college van burgemeester en wethouders,

 

Gelet op de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst West-Holland en de aan hem toegekende bevoegdheden krachtens de Gemeentewet en de Algemene west bestuursrecht – in het bijzonder artikel 10:3 van deze wet, en artikel 3:60 Burgerlijk Wetboek,

 

Besluit:

 

A. Mandaat te verlenen aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland dan wel diens plaatsvervanger voor het uitvoeren van de bij of krachtens de navolgende wetten en regels toebedeelde taken en bevoegdheden:

 

1. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het de bij of krachtens artikel 2.1, eerste lid, onderdelen e en i, toebedeelde taken en bevoegdheden met betrekking tot het verlenen van enkelvoudige vergunningen betreft;

2. Wet milieubeheer, met uitzondering van titel 10.4;

3. Wet geluidhinder;

4. Wet bodembescherming;

5. Woningwet, voor zover het de taken en bevoegdheden betreffende asbest betreft;

6. Bouwbesluit 2012, voor zover het artikel 8.4, tweede lid, artikel 8.5, artikel 8.6 en de taken en bevoegdheden betreffende asbest en sloopmeldingen betreft;

7. Vuurwerkbesluit d.d. 22 januari 2002 jo. artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom ‘Ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens verkoopdagen’

8. Artikel 2:25 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom, ‘Evenement’, voor zover het de jaarlijkse op te geven lijst van evenementen betreft (dus vergunningen, ontheffingen, kennisgevingen en meldingen zijn uitgesloten), met inachtneming van de Deelnota APV en Geluid;

9. Artikel 4:3 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom ‘Kennisgeving incidentele festiviteiten’, met inachtneming van de Deelnota APV en Geluid;

10. Artikel 4:6 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom ‘Overige geluidhinder’, met inachtneming van de Deelnota APV en Geluid;

11. Artikel 5:34 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom ‘Verbod afvalstoffen te verbranden buiten inrichtingen of anderszins vuur te stoken’, teneinde bodem-, weg- en milieuverontreiniging te voorkomen en ter bescherming van het milieu;

12. Artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de aangewezen en aangeduide wegen en weggedeelten voor het laden en lossen van die stoffen;

13. Voorschrift 7.5.11 onder CV1 van het ADR1 voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor het publiek toegankelijke plaats binnen een bebouwde kom;

14. Voorschrift 8.5 onder S1 (4) van het ADR voor het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor het publiek toegankelijke plaats buiten de bebouwde kom.

i. Het behandelen van vergunningaanvragen, ontheffingsaanvragen, kennisgevingen en meldingen, voor zover hiervoor niet uitgezonderd;

ii. Het uitvoeren van toezichtstaken en -bevoegdheden waaronder die op grond van hoofdstuk 5 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

iii. De gemeentelijke handhavingstaken en -bevoegdheden, waaronder die op grond van de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht;

iv. Het behandelen van klachten;

v. Het adviseren over de technische milieuaspecten;

vi. Het voeren van bestuursrechtelijke procedures en het ter zitting vertegenwoordigen van het college van burgemeester en wethouders dan wel de burgemeester;

vii. Het uitvoeren van taken bij of krachtens de Gemeentewet;

viii. Het uitvoeren van taken bij of krachtens de Algemene wet bestuursrecht;

ix. Het uitvoeren van taken bij of krachtens de Wet open overheid;

x. Het uitvoeren van taken bij of krachtens de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

 

Het mandaat met betrekking tot bovenstaande wetten en regels omvat:

Het mandaat omvat niet het beslissen op bezwaarschriften inzake besluiten die met gebruikmaking van onderhavig mandaatbesluit zijn genomen. Dat is voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders of de burgemeester van Hillegom;

 

B. ermee in te stemmen dat de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland ambtenaren van zijn dienst aanwijst dan wel ondermandaat verleent voor het uitoefenen van de taken en bevoegdheden als genoemd onder A en B;

 

C. volmacht te verlenen aan de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland dan wel diens plaatsvervanger voor het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten voor het treffen van maatregelen aan woningen in het kader van de Wet geluidhinder;

 

D. dat het mandaat- en volmachtbesluit van 28 juni 2019 met terugwerkende kracht tot en met 1 mei 2022 wordt ingetrokken;

 

E. dat het onderhavige besluit in werking treedt op de dag nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt en terugwerkt tot en met 1 mei 2022;

 

F. dat dit besluit wordt aangehaald als ‘Mandaat- en volmachtbesluit gemeente Hillegom voor de ODWH’;

 

G. kennis te nemen van de instemming met de mandaat- en volmachtverlening door de directeur van de Omgevingsdienst West-Holland dan wel diens plaatsvervanger.

 

Ond ertekening

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Hillegom op 24 januari 2023.

 

 

C.B. Baauw A. van Erk

Secretaris Burgemeester

 

Voor akkoord, 22 juni 2023

Directeur Omgevingsdienst West-Holland M. Krul-Seen

 

Ga naar het begin