Besluit Wet geluidhinder – 3e Loosterweg tussen 118 en 130 te Hillegom, gemeente Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 23 maart 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingBesluit Wet geluidhinder – 3e Loosterweg tussen 118 en 130 te Hillegom, gemeente Hillegom

Besluit Wet geluidhinder – 3e Loosterweg tussen 118 en 130 te Hillegom, gemeente Hillegom

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een besluit genomen om hogere waarden vast te stellen op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh), vanwege het wegverkeer op de 3e Loosterweg.

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

In het bestemmingsplan ‘3e Loosterweg 130 e.o.’ wordt de mogelijkheid geboden om 2 woningen op het perceel 3e Loosterweg tussen 118 en 130 op te richten.

Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het weg- en railverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

Ten behoeve van de nieuwe woning, is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai bij de nieuwe woningen wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft hogere waarden vastgesteld vanwege wegverkeerslawaai van de 3e Loosterweg van maximaal 53 dB.

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van woensdag 24 maart 2021 tot en met dinsdag 4 mei 2021 bij de receptie van het gemeentehuis in Hillegom.

Beroep instellen

Tegen de beschikking kan tot en met woensdag 5 mei 2021 een beroepschrift worden ingediend bij de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA Den Haag (in tweevoud). Dit beroepschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site vindt u ook meer informatie.

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voorlopige voorziening

Als u een beroepschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Het indienen van een beroepschrift schort de werking van dit besluit niet op. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

-De Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-4083100 (inhoudelijk);

-De gemeente Hillegom, tel. 14-0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

Ga naar het begin