Ga naar de inhoud

Mandaatbesluit verlening financiële toelagen aan ontheemden Oekraïne

Publicatiedatum:
maandag 24 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitMandaatbesluit verlening financiële toelagen aan ontheemden Oekraïne

De burgemeester van Hillegom,

 

gelet op artikel 4, eerste lid, jo. artikel 2c van de Wet verplaatsing bevolking,

gelet op de Regeling opvang ontheemden Oekraïne,

gelet op het bepaalde in Afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op de artikelen 3:60 tot en met 3:67 van het Burgerlijk Wetboek,

 

overwegende dat

 • -

  op 24 februari 2022 oorlog is uitgebroken in Oekraïne, als gevolg waarvan een enorme ontheemdenstroom is ontstaan vanuit Oekraïne naar andere delen van Europa, waaronder naar Nederland;

 • -

  de burgemeester de wettelijke taak heeft gekregen om zorg te dragen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne;

 • -

  onder opvang moet worden begrepen de huisvesting en verzorging van ontheemden uit Oekraïne;

 • -

  de verzorging onder andere bestaat uit een maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven (hierna: leefgeld);

 • -

  in de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (hierna: ROOO) is bepaald hoe de maandelijkse financiële toelage is opgebouwd;

 • -

  de burgemeester verantwoordelijk is voor het toekennen, uitkeren, of zo nodig intrekken of beperken van de maandelijkse financiële toelage, en de buitengewone kosten;

 • -

  de burgemeester voor de uitvoering ervan de Beleidsregels uitvoering ROOO heeft vastgesteld;

 • -

  de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek (hierna: ISD) de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie is met betrekking tot uitkeringen en sociale zekerheid;

 • -

  de ISD alle benodigde expertise in huis heeft om de uitbetaling van het leefgeld te doen voor de gemeenten;

 • -

  de ISD aangegeven heeft de uitbetaling van het leefgeld voor de gemeente te kunnen en willen doen;

 • -

  het om redenen van doelmatigheid wenselijk is de uitvoering/toepassing van de ROOO te beleggen bij de ISD;

besluit vast te stellen het

 

Mandaatbesluit verlening financiële toelagen aan ontheemden Oekraïne

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a.

gemandateerde:

degene die het (onder)mandaat ontvangt, alsook zijn/haar plaatsvervanger;

b.

machtiging:

de bevoegdheid om namens de burgemeester van Hillegom handelingen te verrichten die geen besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling zijn;

c.

(onder)mandaat:

de bevoegdheid om in naam van de burgemeester van Hillegom besluiten te nemen;

d.

mandaatgever:

degene die het (onder)mandaat verleent, zijnde de burgemeester van Hillegom;

e.

volmacht:

de bevoegdheid om in naam van de burgemeester van Hillegom privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

f.

volmachtgever:

degene die volmacht verleent, zijnde de burgemeester van Hillegom

g.

ISD:

de Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek

h.

ROOO:

de Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid en de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, nummer3936963, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne)

Artikel 2 Mandaat

 • 1.

  De burgemeester verleent mandaat aan het dagelijks bestuur en de directeur van de ISD voor de volgende bevoegdheden:

  • a.

   Het toekennen en uitkeren van een maandelijkse financiële toelage ten behoeve van voedsel, kleding en andere persoonlijke uitgaven, en buitengewone kosten aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang, zoals bedoeld in artikel 6 lid 1 ,sub b en e ROOO. Of aan ontheemden die overeenkomstig de Regeling Medische zorg Asielzoekers verblijven in een instelling die niet een gemeentelijke opvang is, zoals bedoeld in artikel 10, lid 7 ROOO.

  • b.

   Het uitkeren van een vrijwilligersvergoeding voor werkzaamheden door ontheemden uit Oekraine voor het verrichten van werkzaamheden in en rondom de gemeentelijke opvangvoorziening, zoals bedoeld in artikel 11a ROOO.

  • c.

   Het beperken, intrekken of beëindigen van de financiële verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang, zoals bedoeld in artikel 7 lid 1 en 2 ROOO.

  • d.

   Het terugvorderen van de financiële verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne in de Gemeentelijke Opvang, zoals bedoeld in artikel 8 lid 1 ROOO.

  • e.

   Het toekennen en uitkeren van een maandelijkse financiële toelage, bestaande uit een bedrag ten behoeve van voedsel, een bedrag ten behoeve van kleding en andere persoonlijke uitgaven en een wooncomponent, en buitengewone kosten aan ontheemden uit Oekraïne die in opvangvoorzieningen van particulieren verblijven binnen de gemeentegrens en zijn geregistreerd, zoals bedoeld in artikel 12 lid 1, 2 en 9 ROOO.

  • f.

   Het toekennen en uitkeren van een maandelijkse financiële toeslag bestaande uit een bedrag ten behoeve van kleding en andere persoonlijke uitgaven, aan ontheemden uit Oekraine die verblijven in een instelling voor langdurige zorg die niet een particuliere opvanglocatie is, zoals bedoeld in artikel 12, lid 10 ROOO.

  • g.

   Het beperken, intrekken of beëindigen van de financiële verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne die in opvangvoorzieningen van particulieren verblijven binnen de gemeentegrens en zijn geregistreerd, zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 en 2 ROOO.

  • h.

   Het terugvorderen van de financiële verstrekkingen aan ontheemden uit Oekraïne die in opvangvoorzieningen van particulieren verblijven binnen de gemeentegrens en zijn geregistreerd, zoals bedoeld in artikel 14 lid 1 ROOO.

 • 2.

  Het mandaat bedoeld in het eerste lid omvat tevens de bevoegdheid tot ondertekening van de besluiten die namens mandaatgever worden genomen.

Artikel 3 Reikwijdte

 • 1.

  Het mandaat zoals bedoeld in artikel 2 omvat:

  • a.

   het verrichten van alle benodigde voorbereidende en uitvoeringshandelingen;

  • b.

   het nemen van een beslissing ambtshalve, op een aanvraag;

  • c.

   het nemen van een beslissing omtrent het herzien, intrekken of beëindigen van een beslissing;

  • d.

   het voeren van correspondentie;

  • e.

   het opschorten of verdagen van de beslissing;

  • f.

   het ondertekenen van de betreffende stukken;

  • g.

   het verstrekken van informatie;

  • h.

   het geheel of gedeeltelijk vorderen van de geldswaarde van een ten onrechte genoten financiële verstrekking;

  • i.

   het vertegenwoordigen in en buiten rechte van de burgemeester bij procedures.

 • 2.

  De in mandaat te nemen besluiten dienen in overeenstemming te zijn met de ROOO, de Beleidsregels uitvoering ROOO en alle andere ter zake geldende regelingen en het gevoerde beleid.

 • 3.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt mandaatgever in de gelegenheid gesteld zijn wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit, vergezeld van een advies van de gemandateerde, naar voren te brengen.

Artikel 4 Beperkingen

Het mandaat geldt niet indien de gemandateerde enig persoonlijk belang heeft bij het besluit.

Artikel 5 Ondermandaat

 • 1.

  Het is de gemandateerde toegestaan schriftelijk ondermandaat te verlenen aan medewerkers van de ISD.

 • 2.

  Indien gebruik gemaakt wordt gemaakt van de bevoegdheid zoals vermeld in het eerste lid, zijn de bepalingen uit dit besluit van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Vermelding bevoegdheid

 • 1.

  In alle gevallen wordt tot uitdrukking gebracht dat besloten en ondertekend wordt namens mandaatgever.

 • 2.

  Bij de uitoefening van een mandaat worden uitgaande stukken als volgt ondertekend:

   

Met vriendelijke groet, namens de burgemeester van Hillegom,

 

 • <handtekening gemandateerde>

   

 • <naam van de gemandateerde>,

 • <functienaam van de gemandateerde>

Artikel 7 Mandaat, volmacht, machtiging

Voor de toepassing van dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt met de verlening van mandaat gelijkgesteld de verlening van volmacht en machtiging.

Artikel 8 Verantwoording

De gemandateerde legt in algemene zin verantwoording af via de reguliere verantwoordingscyclus en desgewenst specifiek in een nadere rapportage, over de uitvoering van de aan hem opgelegde taken en het gebruik van gemandateerde bevoegdheden.

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot en met 1 februari.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit financiële toelagen ontheemden Oekraïne”.

Aldus vastgesteld te Hillegom op d.d:

Burgermeester van Hillegom

De heer A. van Erk

Ga naar het begin