Ga naar de inhoud

Mobiel cameratoezicht kermisterrein Hillegom

Publicatiedatum:
woensdag 6 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingMobiel cameratoezicht kermisterrein Hillegom

Besluit van de burgemeester tot het plaatsen van drie mobiele camera’s op het kermisterrein, te Hillegom, op grond van artikel 2:77 Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom.

 

De burgemeester van Hillegom;

 

Overwegende,

 

 • dat de burgemeester overeenkomstig artikel 151c van de Gemeentewet juncto artikel 2:77 van de Algemene Plaatselijke Verordening Hillegom kan besluiten tot het aanwijzen van locaties waarbinnen camera’s geplaatst kunnen worden voor een bepaalde duur ten behoeve van het toezicht op een openbare plaats in het belang van de handhaving van de openbare orde;

 • dat het cameratoezicht op het kermisterrein voldoet aan de eisen die artikel 151c van de Gemeentewet stelt aan het instellen van cameratoezicht;

 • dat de belangen van de openbare veiligheid, het voorkomen van wanordelijkheden en van strafbare feiten en de veiligheid in het onderhavige geval zwaarder wegen dan het individuele belang van de burgers en ondernemers (bescherming van de persoonlijke levenssfeer);

 • dat de omgeving van deze locatie al langere tijd in beeld is bij politie en gemeente in verband met overlast en criminaliteit tijdens de kermisperiode. Op deze locatie is een verhoogde kans op overtredingen op het gebied van openbare orde en veiligheid.

 • het cameratoezicht wordt ingezet naast de extra inzet door politie, buitengewoon opsporingsambtenaren en particuliere beveiliging;

 • dat de verhoogde kans op overtredingen aanwezig is gedurende de feestweek en kermisperiode, waardoor de tijdelijke inzet van cameratoezicht wenselijke is;

 • dat door het inzetten van cameratoezicht in dit gebied, de kans op overtreding tegen wordt gegaan en de openbare orde niet in het geding komt;

 • dat met het beperken van het cameratoezicht tot voornoemde gebied en gelet op de beperkte duur van het toezicht, genoemd onder 1, deze maatregel niet verder gaat dan het doel van het toezicht;

 • dat het cameratoezicht is afgestemd met en in samenwerking geschiedt met de politie eenheid Den Haag, district F, team Hillegom, Lisse, Teylingen;

Besluit:

 

 • 1.

  Het kermisterrein aan de Jonkheer Mockkade in Hillegom, zoals aangeduid op de aan dit besluit gehechte situatieschetsen, worden aangewezen als openbare plaats waar camera’s worden ingezet.

 • 2.

  De camera’s worden voor de duur van maximaal 1,5 week op bovenstaande locatie geplaatst.

 • 3.

  De camerabeelden, zonder geluid, worden in het belang van de handhaving van de openbare orde vastgelegd en gedurende ten hoogste 28 dagen bewaard.

 • 4.

  De beelden kunnen worden gebruikt in het kader van opsporing van strafbare feiten, na overleg met de officier van Justitie van het Arrondissementparket Den Haag.

 • 5.

  Ter plaatse wordt op de wijze zoals in bijlage 2 de aanwezigheid van camera’s kenbaar gemaakt.

 • 6.

  Dit besluit treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

Aldus besloten op 29 augustus 2023

De burgemeester van Hillegom

A. van Erk

Bezwaar  

Hoe kunt u bezwaar maken?

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u schriftelijk een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Hillegom. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u het bezwaarschrift indient;

 • -

  uw handtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

 • -

  de reden(en) van uw bezwaar.

Binnen welke termijn?

U hebt zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. De termijn begint te lopen vanaf de dag na de verzenddatum van deze brief.

 

Indienen van een verzoek om voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift betekent meestal niet dat het besluit waartegen u bezwaar maakt niet in werking treedt. Als u het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, moet u naast het bezwaarschrift een apart verzoek om een ‘voorlopige voorziening’ bij de Rechtbank indienen. Hiervoor moet u griffiekosten betalen.

Uw verzoek om voorlopige voorziening bevat de volgende informatie:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  de datum waarop u de voorlopige voorziening indient;

 • -

  het besluit waartegen bezwaar bestaat;

 • -

  een kopie van het bezwaarschrift dat u bij de gemeente Hillegom is ingediend.

Dit verzoek stuurt u naar:

Voorzieningenrechter Rechtbank Den Haag

Sector Bestuursrecht

Postbus 20302

2500 EH Den Haag

 

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Bijlage 1 situatieschets cameragebied

 

Kermisterrein

Rode kruisen: camera’s

Gele kruisen: borden cameratoezicht

 

 

Bijlage 2: voorbeeld bord

 

 

Ga naar het begin