Ga naar de inhoud

Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2022

Publicatiedatum:
woensdag 20 april 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelNadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2022

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

 

Gelet op de door het Rijk beschikte Specifieke uitkering “Middelen inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen” en artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Hillegom 2017.

Besluiten vast te stellen:

 

“Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs Hillegom 2022”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Hillegom 2017.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom.

 • c.

  School: uit ’s Rijkskas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs (PO), artikel 1 van de Wet op de expertisecentra (SBO) en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs (VO).

 • d.

  Schoolbestuur: het bevoegd gezag van een school.

Artikel 2 Doel

De inzet van de subsidie heeft als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van welzijn en welbevinden bij kinderen die als gevolg van corona en de coronamaatregelen stress en spanning ondervinden. Hiermee kan voorkomen worden dat aanspraak hoeft te worden gemaakt op (zware) jeugdhulp.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling is uitsluitend bestemd voor leerlingen van scholen voor primair-, speciaal en voortgezet onderwijs op het grondgebied van Hillegom.

Artikel 4 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen (PO, SBO en VO) voor individuele- en groepsondersteuning.

 • 2.

  Inzet van sport, kunst en cultuur, koken, talentontwikkeling en gezondheidsbevordering om (ook buiten school en buiten schooltijd) aan het welbevinden van leerlingen bij te dragen, voor en door leerlingen (PO, SBO en VO).

Artikel 5 Subsidieplafond

 • 1.

  Het maximaal beschikbare budget is € 213.569,92.

 • 2.

  Het subsidiebudget per activiteit wordt gebaseerd op een maximumbedrag van € 83,00 per leerling dat een schoollocatie gedurende het kalenderjaar kan aanvragen.

Artikel 6 Aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie wordt digitaal ingediend bij burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De aanvraag kan alleen worden ingediend door schoolbesturen van scholen in Hillegom, dan wel door het schoolbestuur daartoe aangewezen persoon.

 • 3.

  Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

  • a.

   een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

  • b.

   de naam en de plaats van de school/scholen waar de activiteit voor bestemd is;

  • c.

   wanneer of in welke periode de activiteit plaatsvindt;

  • d.

   de doelen en resultaten die met de activiteiten worden nagestreefd en hoe de activiteiten hieraan bijdragen;

  • e.

   de begroting van deze activiteit(en);

  • f.

   het aantal te bereiken kinderen.

 • 4.

  Indien nodig kan het college van B&W aanvullende informatie opvragen.

Artikel 7 Criteria aanvraag

De aanvraag van de activiteit zal beoordeeld worden op de volgende criteria:

 • 1.

  De activiteit valt onder de in artikel 4 genoemde bestedingsdoelen.

 • 2.

  Voor de activiteit moet samenwerking worden gezocht met lokale organisaties. Indien dit niet mogelijk is met organisaties van omliggende gemeenten.

 • 3.

  Waar mogelijk wordt samenwerking gezocht met andere scholen in de gemeente of omliggende gemeenten.

 • 4.

  Voor 1 januari 2023 moet gestart worden met de activiteit.

Artikel 8 Aanvraagtermijn

Een aanvraag kan ingediend worden tot 1 oktober 2022.

Artikel 9 Besluit aanvragen

Het college besluit zo snel als mogelijk maar in ieder geval binnen 8 weken na de indieningsdatum van de aanvraag.

Artikel 10 Wijze van verantwoording

Subsidieontvanger verantwoordt de subsidie uiterlijk 3 maanden na afloop van de activiteit(en). De verantwoording geschiedt volgens de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De subsidieregeling treedt in werking op de dag na publicatie.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels subsidie Nationaal Programma Onderwijs gelden Hillegom 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van Hillegom op 29 maart 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom,

de gemeentesecretaris

C.B. Baauw

de burgemeester

A. van Erk

Ga naar het begin