Ga naar de inhoud

Nadere regels waarderingssubsidies Hillegom 2024

Publicatiedatum:
dinsdag 5 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Nadere regels waarderingssubsidies Hillegom 2024

Burgemeester en wethouders van Hillegom;

 

Overwegende dat de behoefte bestaat om voor Hillegomse vrijwilligersorganisaties nadere regels voor het verlenen van waarderingssubsidies vast te stellen;

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Hillegom 2017 waarin burgemeester en wethouders de bevoegdheid hebben om deze nadere regels vast te stellen;

 

Besluiten vast te stellen:

“Nadere regels waarderingssubsidies Hillegom 2024”

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

 

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom.

 • b.

  Waarderingssubsidie: een subsidie voor de duur van één of meerdere jaren (maximaal 4 jaar) waarbij het college geen inhoudelijke afspraken maakt met de aanvrager over te leveren prestaties en te bereiken resultaten.

 • c.

  Vrijwilligersorganisatie: Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel georganiseerd verband (stichting of vereniging) van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij (uren)inzet in het belang van de organisatie grotendeels door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers. Daarnaast moet de vrijwilligersorganisatie op het moment van aanvragen aan de volgende criteria voldoen:

  • 70% van de totale (uren)inzet in het belang van de organisatie wordt door vrijwilligers gedaan. In het belang van het bereiken van de doelstelling van de organisatie is de inzet van betaalde beroepskrachten mogelijk, mits de inzet niet meer bedraagt dan 30% van de totale (uren)inzet in het belang van de organisatie.

  • De activiteiten mogen niet in strijd met de wet zijn.

  • Het inhoudelijk werkgebied moet binnen minimaal één specifieke sector plaatsvinden (zorg, welzijn, sport, recreatie of cultuur).

  • De organisatie moet langer dan 1 jaar bestaan.

Artikel 2 Doelgroepen

Subsidie op grond van deze nadere regels wordt uitsluitend verstrekt aan Hillegomse vrijwilligersorganisaties die in overwegende mate activiteiten voor Hillegommers organiseren.

Om het zeer uiteenlopend verenigingsleven in Hillegom op maat te kunnen waarderen, zijn er zeven categorieën, waarin alle vrijwilligersorganisaties zijn onderverdeeld:

 

 • Ouderenbonden en participatie kwetsbare groepen;

 • Sportverenigingen;

 • Toneel, koren en overige podiumkunsten;

 • Harmonieën en fanfares;

 • Cultuureducatie;

 • Vrijwillig jeugdwerk;

 • EHBO

Artikel 3 Maximaal te ontvangen subsidie

De jaarlijks per vrijwilligersorganisatie te verlenen waarderingssubsidie is maximaal € 10.000,--.

Artikel 4 Peildatum

 • a.

  Om voor een waarderingssubsidie in aanmerking te komen moet een vrijwilligersorganisatie op de dag van het indienen van de aanvraag om subsidie een minimum aantal leden/donateurs of deelnemers hebben. Bij artikel 5 wordt per categorie aangegeven wat het minimum aantal leden, donateurs of deelnemers is om in aanmerking te komen voor een waarderingssubsidie.

 • b.

  Als peildatum voor het aantal leden/donateurs geldt de eerste dag van het kalenderjaar waarin de aanvraag wordt ingediend. Als peildatum voor het aantal deelnemers geldt het aantal voorafgaand aan het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend.

 • c.

  In afwijking op lid a kan een vrijwilligersorganisatie die een waarderingssubsidie heeft ontvangen en bij een daarop volgende aanvraag om subsidie niet voldoet aan het leden/donateurs en deelnemers criterium, nog eenmaal voor twee achtereenvolgende subsidiejaren voor een waarderingssubsidie in aanmerking komen. De hoogte van de subsidie wordt bepaald naar rato van het aantal leden/donateurs of deelnemers op het daarvoor geldende peildatum.

Artikel 5 Berekening van de hoogte van de subsidie

Gelet op artikel 2 lid 2 en artikel 12 lid 5 van de Algemene Subsidieverordening Hillegom 2017 ontvangt elke vrijwilligersorganisatie die voor een waarderingssubsidie in aanmerking komt een vast basisbedrag van € 1.250,--.

 

Ouderenbonden en participatie kwetsbaren groepen:

 • Basisbedrag € 1.250,-- per organisatie

 • € 2,50 per lid of deelnemer

 • Minimum aantal leden: 70

Sportverenigingen:

 • Basisbedrag € 1. 250,-- per organisatie

 • Bijdrage op basis van ledenaantal:

  • o

   Aantal leden 50-74 € 1.250,--

  • o

   Aantal leden 75-99 € 1.575 ,--

  • o

   Aantal leden 100-199 € 1.875,--

  • o

   Aantal leden 200-299 € 2.500,--

  • o

   Aantal leden 300-399 € 3.125,--

  • o

   Aantal leden 400-499 € 3.750 ,--

  • o

   Aantal leden 500-599 € 4.375,--

  • o

   Aantal leden 600-699 € 5.000,--

  • o

   Aantal leden 700-799 € 6.250,--

  • o

   Aantal leden 800-899 € 7.500,--

  • o

   Aantal leden > 900 € 8.125,-

 • Minimum aantal leden: 50.

Toneel, koren en overige podiumkunsten:

 • Basisbedrag € 1.250,-- per organisatie

 • Bijdrage op basis van leden-, deelnemers- of donateursaantal: € 6,50 per lid/deelnemer voor het aantal leden of deelnemers of donateurs > 50

 • Minimum aantal leden koren: 30

 • Minimum aantal leden toneelverenigingen: 15

 • Minimum aantal deelnemers: 50

 • Minimum aantal donateurs: 50.

Harmonieën en fanfares:

 • Basisbedrag € 1.250,-- per organisatie

 • € 40,-- per lid

 • Minimum aantal leden: 30.

Cultuureducatie:

 • Basisbedrag € 1.250,-- per organisatie

 • Minimum aantal leden: voor deze groep is geen minimumaantal vastgesteld.

Vrijwillig jeugdwerk:

 • Basisbedrag € 1.250,-- per organisatie

 • € 10,-- per jeugdlid of deelnemer < 18 jaar

 • Minimum aantal jeugdleden of deelnemers < 18 jaar: 30.

EHBO:

 • Basisbedrag van € 1.250,-- per organisatie

 • Minimum aantal leden: voor deze groep is geen minimumaantal vastgesteld.

Artikel 6 Aanvragen

 • 1.

  Een aanvraag van de waarderingssubsidie wordt overeenkomstig de voor Hillegom geldende algemene subsidieverordening ingediend uiterlijk 1 mei voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.

 • 2.

  In afwijking van het voorgaande lid worden aanvragen van de waarderingssubsidie voor het jaar 2024 uiterlijk 15 oktober 2023 ingediend.

Artikel 7 Subsidievaststelling

De waarderingssubsidie wordt bij verlening direct vastgesteld.

Artikel 8 Eindverantwoording

Voor de waarderingssubsidie hoeft geen verantwoording ingediend te worden.

Artikel 9 Uitbetaling

Uitbetaling van de waarderingssubsidie vindt plaats binnen 6 weken na vaststelling van de subsidie.

Artikel 10 Hardheidsclausule

Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een belanghebbende afwijken van deze nadere regels, indien strikte toepassing ervan tot onbillijkheden van overwegende aard zouden leiden.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regels treden in werking op de dag nadat zij gepubliceerd zijn op wettelijk voorgeschreven wijze.

Artikel 12 Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als: Nadere regels waarderingssubsidies Hillegom 2024.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 29 augustus 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van Hillegom

de gemeentesecretaris,

M. Witkamp

de burgemeester,

A. van Erk

Ga naar het begin