Ga naar de inhoud

Ontwerpbesluit Wet geluidhinder – bestemmingsplan ‘Graaf Janlaan fase 2, Hillegom’

Publicatiedatum:
dinsdag 19 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingOntwerpbesluit Wet geluidhinder – bestemmingsplan ‘Graaf Janlaan fase 2, Hillegom’

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een ontwerpbesluit genomen om hogere waarden vast te stellen vanwege het wegverkeer op de Weerlaan (op basis van artikel 110a van de Wet geluidhinder (Wgh)).

 

Op basis van de Wgh dient bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een akoestisch onderzoek te worden verricht, indien dat plan mogelijkheden biedt voor nieuwbouw van woningen of andere geluidgevoelige functies.

 

In het bestemmingsplan ‘Graaf Janlaan fase 2, Hillegom’ worden nieuwe woningen gerealiseerd. Hierbij moet conform de Wgh aandacht worden geschonken aan het wegverkeerslawaai bij de nieuwe woningen.

 

Ten behoeve van de nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitgevoerd. De conclusie is dat de voorkeurswaarde van 48 dB uit de Wgh vanwege wegverkeerslawaai wordt overschreden. De Omgevingsdienst heeft het voornemen hogere waarden vast te stellen vanwege wegverkeerslawaai van de Weerlaan van maximaal 56 dB.

 

Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat het vaststellen van hogere waarden niet betekent dat het verkeer meer geluid mag produceren, maar dat voor een specifiek bouwplan een hogere geluidbelasting op de gevel wordt toegestaan.

 

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage van woensdag 20 september 2023 tot en met dinsdag 31 oktober 2023 bij de receptie van het gemeentehuis in Hillegom.

 

Zienswijzen

U kunt tot en met dinsdag 31 oktober 2023 uw zienswijze indienen. Dat doet u schriftelijk of mondeling binnen zes weken na het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken. U stuurt uw zienswijze naar: burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom, p/a Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

 

Belanghebbenden die tijdig gemotiveerde zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen beroep tegen het definitieve besluit instellen.

 

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • 1.

    De Omgevingsdienst West-Holland, tel. 071-4083100 (inhoudelijk).

  • 2.

    De gemeente Hillegom, tel. 14-0252 (ruimtelijke ordeningsaspecten).

 

Ga naar het begin