Ga naar de inhoud

Vaststelling nota bodembeheer en oplegnotitie, bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart

Publicatiedatum:
vrijdag 10 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieVaststelling nota bodembeheer en oplegnotitie, bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom maken bekend dat de gemeenteraad in hun vergadering van 9 november de regionale nota bodembeheer met oplegnotitie, bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart hebben vastgesteld.

 

Hergebruik van grond en baggerspecie is sinds 1 juli 2008 geregeld in het Besluit bodemkwaliteit en in de Regeling bodemkwaliteit. Het Besluit kent een landelijk beleidskader (= generiek) en geeft tevens de mogelijkheid aan gemeenten om lokaal gebiedsgericht beleid voor grondverzet vast te stellen (= gebiedsspecifiek).

 

Er wordt gestreefd naar zoveel mogelijk hergebruik van grond en baggerspecie, zodat minder materiaal hoeft te worden gestort en minder primaire grondstoffen nodig zijn.

 

Met gebiedsspecifiek beleid kan een gemeente afwijken van het generieke landelijke beleid, waardoor meer ruimte kan worden gecreëerd voor de afzet van vrijkomende grond- en baggerstromen. Dit is mogelijk door lokale maximale waarden (LMW) op te stellen. Zo kan worden gestuurd op het beschermingsniveau en de toepassingsmogelijkheden voor grond en baggerspecie binnen (delen van) het beheergebied. Hierbij moet wel worden vastgehouden aan het basisprincipe van het Besluit; namelijk dat de kwaliteit van de grond die wordt toegepast in een gebied altijd geschikt moet zijn voor de functie die het gebied heeft.

 

Om gebruik te kunnen maken van gebiedsspecifiek beleid dient een gemeente te beschikken over een:

 • -

  bodemfunctieklassenkaart (= weergave van het huidige / toekomstige gebruik van een gebied)

 • -

  bodemkwaliteitskaart (= weergave van de huidige kwaliteit van de bodem in een gebied)

 • -

  nota bodembeheer (= de uitwerking van het gebiedsspecifieke beleid)

   

De gemeente Hillegom wil haar huidige duurzame bodembeheerbeleid nog beter vormgeven. De gemeenten hebben daarvoor recent een regionale bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart vastgesteld. En ook een regionale nota bodembeheer opgesteld. De kaarten zijn de instrumenten voor dit duurzame beleid. In de nota bodembeheer is het te voeren grondstromenbeleid weergegeven en zijn regels en procedures voor dit beleid geformuleerd. Bij de nota bodembeheer is een oplegnotitie gevoegd om te voorkomen dat een deel van het beleid na inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt.

 

Inzage en beroep

Het besluit en de bijbehorende stukken ligt conform de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht met ingang van 10 november 2023 tot en met 22 december 2023 open voor beroep. Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de gemeente via: duurzaamheid@hltsamen.nl.

 

Het ontwerpbesluit van de nota bodembeheer met oplegnotitie, bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart heeft van 10 augustus tot en met 21 september ter inzage gelegen voor belanghebbenden. Er zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Op basis van artikel 50, 51, 55 Besluit bodemkwaliteit en artikel 6:8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht kan gedurende de termijn van terinzagelegging beroep worden ingesteld tegen deze besluiten van de gemeenteraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Omdat tegen het ontwerp-raadsbesluit geen zienswijzen zijn ingediend, kan uitsluitend beroep worden ingesteld door een belanghebbende die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest een zienswijze in te dienen over het ontwerpbesluit.

 

Een beroepschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de gronden/motivering van het beroep.

 

De regionale nota bodembeheer met bijbehorende oplegnotitie treedt in werking op 10 november 2023. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Meer informatie hierover is te vinden op de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.

 

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen via de Omgevingsdienst West-Holland – tel. 071 – 408 3100 of via info@odwh.nl.

Ga naar het begin