Ga naar de inhoud

Verkeersbesluit tot aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Parallelweg nr. 127, te Hillegom

Publicatiedatum:
dinsdag 7 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingVerkeersbesluit tot aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Parallelweg nr. 127, te Hillegom

Postbus 32

2180 AA Hillegom

T 14 0252

gemeente@hillegom.nl

Kenmerk: Z-23-334892

Datum: 18 oktober 2023

Behandelaar: Dexy Roelvink

Medewerker team Inrichting Openbare Ruimte, domein Buitenruimte.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • de aanvrager een verzoek heeft ingediend voor één persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats nabij de woning;

 • de aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart met aanduiding bestuurder;

 • de gehandicaptenparkeerkaart is afgegeven na medische keuring door Intergemeentelijke Sociale Dienst Bollenstreek;

 • de aanvrager niet in staat blijkt meer dan 100 meter te lopen;

 • binnen 100 meter van de woning niet altijd parkeerruimte is gegarandeerd;

 • de aanvrager niet de beschikking heeft over parkeergelegenheid op eigen terrein;

 • de veiligheid op de weg, de instandhouding van de weg en de bruikbaarheid daarvan geen beperkingen geven om één openbare parkeerplaats te bestemmen en aan te leggen tot een persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats;

 • met bovengenoemde maatregel wordt beoogd om de aanvrager zekerheid te bieden om de auto te parkeren in de directe nabijheid van de woning;

 • het verkeersbesluit met kenmerk Z-23-334892 wordt vastgesteld

Het besluit

Besluit:

 • tot het aanwijzen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken gelegen in de Parallelweg bij nr. 127;

 • hiervoor ter plaatse van de persoonsgebonden gehandicaptenparkeerplaats bord E6 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 wordt geplaatst;

 • op een onderbord het kenteken van de aanvrager wordt vermeld [16-GZG-5];

 • conform bijlage;

 • treed in werking op grond artikel 27, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken.

 

 

 

Bijlage:

 • Bijlage 1 - Tekening Parallelweg 127, Hillegom

 

 

Hillegom, 18 oktober 2023.

Namens burgemeester en wethouders van Hillegom,

Medewerker Verkeer, team Inrichting Openbare Ruimte, domein Buitenruimte,

 

dhr. D.V. Roelvink

 

 

Mededelingen

Juridisch kader:

op grond van artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); en

gezien het “Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom 2019”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, mandaat en bevoegdheden te verlenen aan het Bestuur HLTsamen, en ondermandaat aan de medewerker domein Buitenruimte voor het nemen verkeersbesluiten;

op grond van artikel 24, lid a, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) worden verkeersbesluiten genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef, de verkeersadviseur van de politie eenheid Den-Haag; en

wordt het verkeersbesluit conform artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

 

 

 

Bezwaar:

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan een bezwaarschrift indienen. U richt het bezwaar aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft, college van burgemeester en wethouders van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

uw naam en adres;

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

de reden(en) van uw bezwaar;

uw handtekening.

Een bezwaarschrift kan schriftelijk en via het e-loket digitaal, maar niet per e-mail worden ingediend. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit.

Voorlopige voorziening:

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

U dient dit verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor betaalt u griffiekosten.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Ga naar het begin