Verkeersbesluit tot aanwijzen van het tweede parkeervak voor het opladen van elektrische voertuigen op de Jonkheer Mockkade, te Hillegom

Publicatiedatum:
woensdag 27 januari 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot aanwijzen van het tweede parkeervak voor het opladen van elektrische voertuigen op de Jonkheer Mockkade, te Hillegom

Logo Hillegom

Postbus 32

2180 AA Hillegom

T 14 0252

gemeente@hillegom.nl

Kenmerk: Z-21-164369

Datum: 14 januari 2021

Behandelaar: Arend Kranenburg

Medewerker team Inrichting Openbare Ruimte, domein Buitenruimte.

 

 

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • op grond artikel 2, lid 3, onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) regels kunnen worden vastgesteld;

 • op 20 november 2018 “Beleid: Openbare oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen Hillegom” is vastgesteld door de gemeenteraad van Hillegom;

 • de gemeente streeft om leefbaarheid en gezondheid nabij wegen te verbeteren;

 • schonere en stillere (elektrische) motorvoertuigen wil stimuleren;

 • dit wil bereiken door laadinfrastructuur in Hillegom te faciliteren;

 • laadinfrastructuur in de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk is;

 • het aanwijzen van een plek uitsluitend bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • in februari 2019 één parkeervak is aangewezen het opladen van elektrische voertuigen (zie verkeersbesluit met kenmerk Z-19-073009);

 • door toenemende vraag het noodzakelijk is het tweede parkeervak te reserveren;

 • het verkeersbesluit met kenmerk Z-21-164369 wordt vastgesteld.

 

Het besluit

Besluit:

 • tot aanwijzen van het tweede parkeervak op de Jonkheer Mockkade, Jonkheer Mockkade, op het parkeerterrein bij de supermarkt, voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • door plaatsing van onderbord OB504 onder bestaand bord E4 en onderbord “opladen elektrische voertuigen”;

 • conform Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 • conform bijlage;

 • treed in werking op grond artikel 27, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken.

Bijlage:

 • 2e parkeerplaats bij bestaand oplaadpunt Jonkheer Mockkade 6 te Hillegom

 

 

Hillegom, 14 januari 2021.

Namens burgemeester en wethouders van Hillegom,

Medewerker team Inrichting Openbare Ruimte, domein Buitenruimte,

 

dhr. A. Kranenburg

 

 

 

Mededelingen

Juridisch kader:

 • op grond van artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); en

 • gezien het “Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom 2019”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, mandaat en bevoegdheden te verlenen aan het Bestuur HLTsamen, en ondermandaat aan de medewerker domein Buitenruimte voor het nemen verkeersbesluiten;

 • op grond van artikel 24, lid a, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) worden verkeersbesluiten genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef, de verkeersadviseur van de politie eenheid Den-Haag; en

 • wordt het verkeersbesluit conform artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

 

Bezwaar- of beroepsclausule:

 • belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van deze bekendmaking, tegen het hiervoor genoemde besluit een schriftelijk gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom;

 • het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

  • handtekening van de indiener;

  • de naam van de indiener;

  • adres van de indiener;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden waarop het bezwaarschrift rust (motivering).

 • het indienen van een bezwaarschrift heeft op het betreffende besluit geen schorsende werking;

 • indieners van een bezwaarschrift kunnen de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed dat, gelet op de betrokken belangen, vereist. Dit verzoek moet eveneens gemotiveerd zijn en worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank, postbus 20302, 2500 EH ’s-Gravenhage. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Een kopie van het ingediende bezwaarschrift moet hierbij worden meegezonden.

 

 

Ga naar het begin