Ga naar de inhoud

Verkeersbesluit tot opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Brouwerlaan nr. 125, te Hillegom

Publicatiedatum:
woensdag 9 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tot opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Brouwerlaan nr. 125, te Hillegom

Logo Hillegom

Postbus 32

2180 AA Hillegom

T 14 0252

gemeente@hillegom.nl

Kenmerk: Z-21-171931

Datum: 18 mei 2021

Behandelaar: Arend Kranenburg

Medewerker team Inrichting Openbare Ruimte, domein Buitenruimte.

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Hillegom,

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

  • de gebruiker van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, wonende op Brouwerlaan nr. 125 in Hillegom, is verhuisd;

  • de aangewezen plaats niet meer wordt gebruikt;

  • een bekende (van de gebruiker) een verzoek heeft ingediend voor het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken;

  • met bovengenoemde maatregel wordt beoogd om de parkeerplaats weer openbaar te maken;

  • maatregelen zijn conform artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994;

  • het verkeersbesluit met kenmerk Z-21-171931 wordt ingetrokken.

 

 

 

Het besluit

Besluit:

  • tot het opheffen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de Brouwerlaan bij nr. 125;

  • door het verwijderen van bord E6 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en onderbord met kenteken gebruiker [XH-988-B];

  • treed in werking op grond artikel 27, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) met ingang van de dag, nadat een termijn van zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, is verstreken.

 

 

Hillegom, 18 mei 2021.

Namens burgemeester en wethouders van Hillegom,

Medewerker team Inrichting Openbare Ruimte, domein Buitenruimte,

 

dhr. A. Kranenburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mededelingen

Juridisch kader:

op grond van artikel 18, lid 1, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); en

gezien het “Algemeen besluit (financieel) mandaat, volmacht en machtiging gemeente Hillegom 2019”, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders, mandaat en bevoegdheden te verlenen aan het Bestuur HLTsamen , en ondermandaat aan de medewerker domein Buitenruimte voor het nemen verkeersbesluiten;

op grond van artikel 24, lid a, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) worden verkeersbesluiten genomen na overleg met een gemachtigde van de korpschef, de verkeersadviseur van de politie eenheid Den-Haag; en

wordt het verkeersbesluit conform artikel 26 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) bekend gemaakt door publicatie in de Staatscourant.

Bezwaar:

Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum ervan een bezwaarschrift indienen. U richt het bezwaar aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft, college van burgemeester en wethouders van Hillegom, Postbus 32, 2180 AA Hillegom.

Uw bezwaarschrift bevat de volgende informatie:

uw naam en adres;

de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft;

een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;

de reden(en) van uw bezwaar;

uw handtekening.

Een bezwaarschrift kan schriftelijk en via het e-loket digitaal, maar niet per e-mail worden ingediend. Aan het indienen van een bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden. Overigens kunnen ook andere belanghebbenden bezwaar maken tegen dit besluit.

Voorlopige voorziening:

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u tegelijkertijd met of na indiening van uw bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

U dient dit verzoek in bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Hiervoor betaalt u griffiekosten.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Ga naar het begin