Ga naar de inhoud

Verordening gemeentelijke rekenkamer Hillegom en Lisse 2023

Publicatiedatum:
vrijdag 7 juli 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening gemeentelijke rekenkamer Hillegom en Lisse 2023

De raad van de gemeente Hillegom,

 

gelezen het voorstel van het presidium d.d. 17 mei 2023,

 

gelet op artikel 81a t/m k, artikel 81c lid 6 en 7, artikel 81d lid 1 en 2, artikel 149, artikel 182 en artikel 185a van de gemeentewet,

 

Besluit:

 

 • 1.

  De Verordening Rekenkamercommissie Hillegom en Lisse 2019 in te trekken per 1 oktober 2023;

 • 2.

  De Verordening gemeentelijke rekenkamer Hillegom en Lisse 2023 vast te stellen, inhoudende dat:

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • -

  rekenkamer: gemeentelijke rekenkamer zoals bedoeld in artikel 81a van de gemeentewet;

 • -

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamer;

 • -

  raad: de gemeenteraad van Hillegom;

 • -

  raden: gemeenteraad van Hillegom en gemeenteraad van Lisse;

 • -

  klankbordgesprek: gesprek tussen de Rekenkamer en de klankbordgroep zoals bedoeld in artikel 3);

 • -

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • -

  wet: gemeentewet

Artikel 2. Rekenkamer

 • 1.

  Er is een rekenkamer;

 • 2.

  De rekenkamer bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter.

Artikel 3. Klankbordgroep

 • 1.

  Er is een klankbordgroep voor de rekenkamer.

 • 2.

  De klankbordgroep bestaat uit drie raadsleden of burgerleden namens de gemeenteraad van Hillegom en drie raadsleden of commissieleden namens de gemeenteraad van Lisse.

 • 3.

  De leden van de klankbordgroep worden aangewezen door de gemeenteraad die zij vertegenwoordigen.

 • 4.

  De rekenkamer heeft minimaal twee keer per jaar overleg met de klankbordgroep.

 • 5.

  In een klankbordgesprek komen aan de orde:

  • -

   de (onderzoeks-)activiteiten van de rekenkamer;

  • -

   mogelijke onderzoeksonderwerpen, met inachtneming van artikel 182 van de wet.

Artikel 4. (Her)benoeming en ontslag

 • 1.

  De raden wijzen gezamenlijk een van de leden en/of de voorzitter aan op voordracht van een voor dit doel deels uit de raden gevormde benoemingscommissie.

 • 2.

  De leden en de voorzitter worden aangewezen voor een periode van zes jaar en kunnen maximaal één keer voor een periode van zes jaar worden herbenoemd.

 • 3.

  De raad kan de voorzitter of een lid van de rekenkamer ontslaan op gronden genoemd in artikel 81c lid 6 en lid 7 van de wet.

Artikel 5. Non-activiteit

 • De raad kan de voorzitter of een van de leden op non-actief stellen op gronden genoemd in artikel 81d lid 1 en lid 2 van de wet.

Artikel 6. Ambtelijke ondersteuning

 • 1.

  De rekenkamer heeft een ambtelijk secretaris.

 • 2.

  De ambtelijke secretaris wordt aangewezen door de raad op voordracht van de rekenkamer.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamer over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

Artikel 7. Budget

 • 1.

  De rekenkamer is bevoegd binnen haar budget uitgaven te doen voor de uitvoering van de werkzaamheden van de rekenkamer.

 • 2.

  De volgende kosten komen ten laste van het in het eerste lid bedoelde budget:

  • a)

   De vergoeding van de voorzitter en de leden (conform artikel 8);

  • b)

   De contributies van de beroepsvereniging van rekenkamers;

  • c)

   De inhuur van externe onderzoeksbureaus;

  • d)

   Overige uitgaven die de rekenkamer nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  Om jaarlijkse fluctuaties in de (externe) onderzoeks-uitgaven van de rekenkamer te kunnen opvangen wordt eventuele onder-uitputting van het budget jaarlijks meegenomen naar het volgende begrotingsjaar, tot een maximumbedrag ter hoogte van 20% van het jaarbudget.

 • 4.

  De rekenkamer is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de raden.

Artikel 8. Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de rekenkamer ontvangen voor hun werkzaamheden een vaste maandelijkse vergoeding.

 • 2.

  De vergoeding bedraagt voor de voorzitter €580,29 per maand en voor leden €542,21 per maand. Deze bedragen worden jaarlijks geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex van het CBS.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de rekenkamer ontvangen daarnaast een vergoeding voor reiskosten. Dit is maximaal de belastingvrije kilometervergoeding. Kosten van openbaar vervoer worden geheel vergoed.

Artikel 9. Rapportage

 • 1.

  De rekenkamer stelt haar rapportages op conform Gemeentewet art 185.

 • 2.

  De rekenkamer stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen twee weken een ambtelijke reactie op te stellen. De rekenkamer stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen vier weken hun zienswijze op het concept onderzoeksrapport aan de rekenkamer kenbaar te maken, de zogenaamde bestuurlijke reactie. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamer bepaalt wie verder als betrokkenen worden aangemerkt.

Artikel 10. Monitoring aanbevelingen rekenkamer

 • 1.

  Op grond van artikel 185a van de wet zendt het college de raad jaarlijks een overzicht van de aan het college gedane voorstellen van de rekenkamer, vergezeld van zijn standpunt daaromtrent en van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

 • 2.

  De griffie verstrekt de raad jaarlijks voor juni een overzicht van de aan de raad gedane voorstellen van de rekenkamer welke door de raad zijn overgenomen en door de raad zelf moeten worden uitgevoerd, vergezeld van de wijze waarop aan de voorstellen vervolg is gegeven.

Artikel 11. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2023

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke rekenkamer Hillegom en Lisse 2023.

Aldus besloten in de raadsvergadering van de gemeente Hillegom op 29 juni 2023,

Mevrouw drs. Y.P.A. Hermans

griffier

De heer A. van Erk

Voorzitter

Ga naar het begin