Ga naar de inhoud

Lintjesregen 2024

26 april

Vandaag ontvingen vier inwoners de Koninklijke Onderscheiding

Vandaag (vrijdag 26 april) verraste burgemeester Arie van Erk vier inwoners met een Koninklijke Onderscheiding. De vier gedecoreerden ontvingen in de Kulturele Raad uit handen van burgemeester van Erk de versierselen. De heren Tromp en Van de Reep en mevrouw Van der Burg-Hilligers kregen te horen dat ze waren benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Brom kreeg de onderscheiding van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau toegekend.
 

De heer Gerard Brom

Kreeg de onderscheiding op grond van verdiensten op het terrein van o.a. patiënten belangen, dorpscohesie en ontwikkelingssamenwerking. Hij is als vrijwilliger nu bijna 30 jaar actief bij verschillende organisaties tegelijkertijd.

De heer Brom is vrijwilliger en bestuurslid bij de astma Vereniging Nederland en Davos geweest. Hij schreef onder andere verschillende artikelen en kwamen onder zijn leiding diverse hulpboeken tot stand.

Hij organiseerde jaarlijks lotgenotendagen en diverse congressen over astma voor kinderartsen, longartsen en psychologen. Hij speelde een belangrijke rol voor het voortbestaan van het Nederlands Astmacentrum Davos. Groot was ook zijn inzet tot behoudt van de bekostiging van medicatie voor ernstige astma in de basisverzekering.

In bestuursfuncties bij de Stichting Steunfonds Long Alliantie Nederland is de heer Brom onder meer verantwoordelijk voor het werven van fondsen voor de organisatie van diverse activiteiten rakende longziekten.

In de rol van secretaris van de Stichting Viae Vitae* was de heer Brom verantwoordelijk voor fondsverwerving voor de renovatie en nieuwbouw van diverse panden. Daarnaast faciliteerde hij de opleiding en begeleiding van de staf van de kindertehuizen.

*deze Stichting realiseert tehuizen voor kinderen met een beperking in Indonesië)

Als Werkgroep-lid en Bestuursvoorzitter bij de Stichting Julianapark Hillegom heeft de heer Brom er mede voor gezorgd dat op een braakliggend terrein het nu bestaande Julianapark kon worden gerealiseerd. Een binnen Hillegom niet meer weg te denken ruimte voor ontmoeting en ontspanning voor alle Hillegommers.

Verder was hij initiatiefnemer en aanjager voor wat betreft het Rondje Hillegom. De 4 wandel en hardlooproutes door de parken van Hillegom en de openbare sporttoestellen maken het plaatje compleet. Deze faciliteiten zijn tot stand gebracht mede door zijn toedoen.

De heer Brom vervult ook de rol van voorzitter van de Vereniging de Oude Beek. Daar heeft hij ervoor gezorgd dat het volkstuinencomplex aan de Oude Beek kon worden gerealiseerd. Ook is hij initiator voor de realisatie van een voedselbos; een plek bij de volkstuinen waar iedereen vrij mag plukken van onder andere fruitbomen. En, last but not least is de heer Brom mantelzorger voor zijn ongeneeslijke zieke dochter, waarvan op dit moment de toestand redelijk stabiel is te noemen.

 

Mevrouw Hiltje van der Burg-Hilliger

Werd gedecoreerd op grond van 50 jaar verdiensten op het terrein van de pleegzorg.

Mevrouw Van der Burg heeft naast eigen kinderen, voor ongeveer 25 pleegkinderen gezorgd. Hiervan waren 10 kinderen blijvend bij haar geplaatst en was sprake van ongeveer15 à 16 tijdelijke (nood)plaatsingen. De kinderen die tijdelijk door haar werden opgevangen vielen onder organisaties zoals Humanitas en Jeugdzorg of werden via haar eigen netwerk onofficieel opgevangen en een veilige plek geboden.

Bij bijna alle kinderen was sprake van een rugzak. Zij bood kinderen in nood een veilig thuis, ontving een tienermoeder met open armen en heeft kinderen opgenomen tijdens ziekte van hun ouders.

Vaak stopt de betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van pleegouders na het 18e jaar, maar dit is bij mevrouw Van der Burg niet aan de orde. Wanneer in de volwassenheid sprake was van een terugval, bood zij opnieuw een plek in haar huis aan. Haar hulp is onvoorwaardelijk, ongeacht de hevigheid van de problematiek. Mevrouw Van der Burg verricht haar zorg met pleegzorgbegeleiding van Horizon Pleegzorg in Alphen aan den Rijn.

 

De heer Ton van de Reep

Heeft op grond van ruim 25 jaar verdiensten op het terrein van natuurbescherming, vluchtelingenwerk en klimaat een onderscheiding ontvangen.

De heer van de Reep is interim-voorzitter en secretaris van de Vereniging Behoud de Polders in Hillegom. Hij organiseert onder meer opruimacties en excursies. Daarnaast is hij medeopsteller van verschillende manifesten, o.a. voor een duurzame toekomst van weidevogel- en natuurgebieden.

Als lid van de Vereniging Milieudefensie, afdeling Haarlem draagt de heer Van de Reep bij aan het behoud en bescherming van natuur en milieu in de noordelijke Bollenstreek. Dit was voor hem een reden zich te verzetten tegen de ontsluitingsweg aan de noordkant van de streek. Hij was bruggenbouwer tussen milieu en natuurorganisaties in de Bollenstreek om krachten te bundelen daartoe. Ook is hij deelnemer aan acties van Milieudefensie buiten de Bollenstreek.

De heer van de Reep vervulde ook de rol van maatschappelijk begeleider bij Vluchtelingenwerk Nederland. Hij begeleidde statushouders bij hun opstart in Hillegom. Hij maakt hen wegwijs in de gemeente, verstrekte informatie over het leven in Nederland en Hillegom in het bijzonder en fungeerde als contactpersoon voor de voedselbank.

 

De heer Jan Tromp

Kreeg een onderscheiding voor meer dan 30 jaar verdiensten op het terrein van muziek, cultuur en welzijn.

De heer Tromp is jarenlang voorzitter geweest van het Mannenkoor Cantiflora. Helaas bleek tijdens de coronaperiode het voor veel leden - gezien hun leeftijd - niet meer verantwoord om koorrepetities en optredens bij te wonen; daarom is het Mannenkoor in 2022 opgeheven.

Bij de Kulturele Raad Hillegom (Stichting Cultuurbeleving Hillegom) heeft de heer Tromp als vrijwilliger zijn bijdragen geleverd. Hij was betrokken bij fondsverwerving en verrichtte voorkomende werkzaamheden tijdens voorstellingen. Tevens promootte hij voorstellingen bij ondernemers en onderhield hij contacten met de lokale media.

Op dit moment is hij bestuurslid en Voorzitter van de Sociëteit De Club. In deze rol bereidt hij onder andere de vergaderingen voor en zorgt voor de contacten met de pers. De Club is een herensociëteit waarbij een vriendenclub met verschillende achtergronden elkaar periodiek treffen.

Ga naar het begin