Ga naar de inhoud

Voorziening voor verbetering van het binnenklimaat in scholen

Publicatiedatum:
donderdag 21 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Voorziening voor verbetering van het binnenklimaat in scholen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom,

 

gelet op artikel 3 van Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hillegom 2015

besluit de verordening tijdelijk aan te vullen met de volgende voorziening

 

Voorziening voor verbetering van het binnenklimaat in scholen

Artikel 1. Aanduiding van de voorziening

Aanpassingen aan bestaande schoolgebouwen ter verbetering van het binnenklimaat, die voor de Specifieke Uitkering Ventilatie in scholen op basis van de regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 november 2020, nr. 2020-000066691 en gewijzigd op 1 september 2021, nr. 2021-0000063178 en 28 januari 2022, nr. 2022-0000038331 in aanmerking komen, hierna te noemen ‘SUVIS-regeling’.

Artikel 2. Indieningsdatum

De aanvraag voor het bekostigen van de voorziening kan worden ingediend tot het moment dat de SUVIS-regeling wordt ingetrokken of is komen te vervallen.

Artikel 3. Toekenningscriteria

De aanvraag komt voor een gemeentelijke vergoeding in aanmerking indien de voorziening voldoet aan de criteria, die worden gesteld in artikel 4 van de SUVIS-regeling blijkens een onherroepelijke beslissing van de met de uitvoering van de SUVIS-regeling belaste instantie.

Artikel 4. Omvang en wijze van toekenning

Uitgangspunt voor de gemeentelijke vergoeding is dat het Rijk de maximale vergoeding van 30% van de bouwkosten toekent op basis van de SUVIS-regeling. Na aftrek van de vergoeding van het Rijk vergoedt de gemeente 50% van de resterende bouwkosten voor de realisatie van de gevraagde voorziening voor zover het bevoegd gezag de andere 50% vergoedt.

Artikel 5. Overige voorwaarden en verantwoording

Op de uitvoering van deze regeling zijn de bepalingen van de SUVIS-regeling uitdrukkelijk van overeenkomstige toepassing.

Door het indienen van een aanvraag verklaart aanvrager:

  • de gevraagde maatregelen te realiseren vóór 31 augustus 2024.

  • akkoord te gaan om de toegekende voorziening aan te vullen met een eigen bijdrage van 50%.

  • medewerking te verlenen aan informatieverschaffing ten behoeve van evaluatie, kennisdeling en ervaringen op het platform Kennis- en Innovatieplatform verduurzaming maatschappelijk vastgoed als vermeld in artikel 10 van de SUVIS-regeling.

  • medewerking te verlenen aan de verantwoording van de besteding door de gemeente van de specifieke uitkering als vermeld in artikel 13 van de SUVIS-regeling.

Indien er gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat de activiteiten waarvoor de specifiek uitkering wordt aangevraagd niet of niet geheel zullen worden uitgevoerd of het schoolbestuur niet zal voldoen aan de in deze regeling opgenomen verplichtingen, wordt het subsidiebedrag teruggevorderd.

Artikel 6. Subsidieplafond

Voor deze voorziening wordt geen subsidieplafond gehanteerd.

Artikel 7. Inwerkingtreding en vervaldatum

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking en heeft een terugwerkende kracht tot en met 20 oktober 2020 en vervalt met ingang van 31 augustus 2024.

 

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders 12 juli 2022,

Burgemeester en wethouders van Hillegom

Dhr. A. van Erk

Burgemeester

Mevr. Drs. C.B. Baauw

Secretaris

Toelichting

 

In artikel 3 van Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Hillegom 2015 wordt aangegeven dat het college kan bepalen dat de verordening tijdelijk wordt aangevuld met een voorziening. In het kader van de uitkering van de SUVIS-regeling vormt artikel 3 van de Verordening de rechtsgrond voor het uitkeren van de vergoeding ten behoeve van de doelstellingen zoals die met de SUVIS-regeling worden beoogd.

Ga naar het begin