Energietransitie

Gemeente Hillegom heeft het regionale Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend waarin de gemeenten in de regio afspreken in 2050 energieneutraal en aardgasvrij te zijn. Hillegom wil in 2030 al energieneutraal zijn.

Wat is de energietransitie?

De energietransitie betekent dat we in de toekomst geen fossiele brandstoffen, zoals olie of aardgas, meer gebruiken. In plaats daarvan wekken we alle energie die we nodig hebben duurzaam op, bijvoorbeeld met wind of zon. Dit noemen we de energietransitie.

Waarom vinden we de energietransitie belangrijk?

In 2015 tekende Nederland het Klimaatverdrag van Parijs. Alle landen die ondertekenden nemen actie om de CO2-uitstoot zo laag mogelijk te maken. Zo proberen zij gezamenlijk de klimaatveranderingen te beperken en te zorgen dat de aarde leefbaar blijft. Gemeente Hillegom wil haar steentje bijdragen aan deze klimaatdoelen. Omdat zij het belangrijk vindt dat onze (klein)kinderen op een prettige manier kunnen wonen, werken en recreëren.

Regionale afspraken

De energietransitie is een grote opgave en daarom werken we samen met de andere gemeenten in de regio Holland Rijnland. Samen maken we een Regionale Energiestrategie (RES). Daarin staat wat onze regionale energiedoelen zijn en hoe we daar komen. Het gaat om deze thema’s:

  1. Energie besparen
  2. Op grote schaal elektriciteit opwekken met windmolens en zonnepanelen op daken en velden
  3. Huizen en gebouwen duurzaam verwarmen
  4. Duurzaam vervoer

De concept-RES is inmiddels af. Voor 1 juli moet gemeenteraad de RES 1.0 vaststellen.


Meer informatie over de RES kunt u op de website van Holland Rijnland vinden.

Lokale uitwerking in de LES

De afspraken uit de RES vertalen we vervolgens naar onze lokale Energiestrategie (LES) en de lokale Transitievisie Warmte (TVW). In de LES staan onze lokale doelen en spelregels voor energie besparen, elektriciteit opwekken met zon en wind, duurzaam verwarmen en duurzaam vervoer. De TVW en LES zijn eind 2021 klaar en door de gemeenteraad vastgesteld.

Transitievisie Warmte (TVW)

In 2050 moeten alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Om dit doel te halen, is iedere gemeente verplicht om eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) te hebben. Dit staat in het Klimaatakkoord.

In de TVW komt te staan hoe we onze huizen in de toekomst duurzaam verwarmen. Er zijn verschillende technieken zoals aardwarmte (geothermie, diep in de bodem), elektrische warmtepompen of restwarmte van fabrieken.

De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. In de eerste TVW bekijken we daarom per wijk wat nu het meest logische alternatief voor aardgas is en wanneer de wijk van het aardgas af kan. Alleen voor wijken die vóór 2030 van het aardgas af gaan, maakt de gemeenteraad al een definitieve keuze. Daarna maken we iedere vijf jaar een nieuwe versie van de TVW.

Uiterlijk acht jaar van tevoren staat vast welk alternatief een wijk krijgt. Dit werken we verder uit in een Wijkuitvoeringsplan.

Hoe kan ik meedenken over de energietransitie?

De energietransitie raakt ons allemaal. De gemeente Hillegom vindt het daarom belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners hierover meedenken. Wilt u meedenken, dan kunt u zich aanmelden via energie@HLTsamen.nl.

Op deze website vindt u meer informatie over de LES en TVW.

Ga naar het begin