Ga naar de inhoud

Welstand

In de Woningwet is het welstandstoezicht wettelijk geregeld. De gemeenteraad legt de welstandseisen vast in een welstandsnota. Bouwwerken in de gemeente dienen aan de welstandscriteria uit die nota te voldoen. Dit wordt getoetst bij de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk. De welstandsnota is ook de basis voor de beoordeling of bestaande en/of vergunningsvrije bouwwerken aan redelijke eisen van welstand voldoen.

De gemeenteraad kan gebieden of categorieën van bouwwerken in de gemeente aanwijzen waar geen welstandseisen gelden. De raad kan op deze manier bereiken, dat alleen nog welstandseisen gelden in bepaalde beeldbepalende gebieden in de gemeente, zoals bijvoorbeeld de oude kern of een stads- en dorpsgezicht.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) is een door de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan het college van B&W advies kan uitbrengen over de vraag of het uiterlijk en/of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend, aan de welstandseisen voldoet. De commissie toetst de aanvragen aan de welstandsnota.

Iedere week worden op maandag, in het gemeentehuis van Sassenheim, de aangevraagde omgevingsvergunningen waarvoor welstandseisen van toepassing zijn behandeld door een gemandateerd lid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie). Deze bijeenkomsten zijn openbaar.

De voltallige commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) vergadert iedere week op donderdag in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. De voltallige commissie behandelt alleen de plannen welke hiervoor door het gemandateerd commissielid zijn aangemeld. Ook deze bijeenkomsten zijn openbaar.

 

Voorwaarden

  • Aan de toetsing ten aanzien van de welstandseisen zijn kosten verbonden. Deze kosten zijn vastgesteld door de gemeenteraad en worden berekend conform de legestabel.
  • Het is ook mogelijk om voorafgaand aan een aanvraag om een omgevingsvergunning een bouwplan te laten toetsen aan de welstandseisen. Dit kan door middel van een ‘vooroverleg omgevingsvergunning’ (principeverzoek).
  • Lees hier meer over omgevingsvergunningen.
  • Op zon- en feestdagen vervallen de bijeenkomsten van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie).

 

Welstandsnota Hillegom 2016

Ga naar het begin