Ga naar de inhoud

Woonprogramma Hillegom 2020-2024

Wonen in Hillegom is in trek. Onze gemeente combineert een dorpse woonomgeving met groene woonwijken en een volwaardig voorzieningenaanbod. Hillegom ligt centraal ten opzichte van Haarlem, Leiden en Schiphol. We willen inspelen op de veranderende tijd om ook in de toekomst goed te kunnen wonen in Hillegom. Daarmee willen we de volgende ambities bereiken:

  • We willen een evenwichtige bevolkingsopbouw behouden. Daarvoor is in Hillegom plek voor starters en doorstromers, jong en oud, ongeacht hun inkomen.
  • Onze woonwijken en woningen zijn klaar voor de toekomst. Ze voldoen aan de eisen en wensen van huidige en toekomstige bewoners, zijn energiezuinig en klimaatbestendig.
  • Mensen kunnen zelfstandig wonen en zijn onderdeel van onze gemeenschap, ook als zij zorg nodig hebben.


Woonprogramma

Het ‘Woonprogramma 2020 – 2024: naar een duurzaam evenwicht’ is een uitwerking van de omgevingsvisie ‘Heerlijk Hillegom’. In dit woonprogramma beschrijven wij onze visie, ambities en keuzes op het gebied van wonen voor de komende jaren: wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig? Wij geven aan wat we als gemeente hieraan bijdragen en zoeken de samenwerking met onze partners. De geschetste ambities en opgaven zijn hiervoor het kader. We vatten de opgave als volgt samen:

  • Een evenwichtige bevolkingsopbouw
  • Voldoende en divers woningbouwaanbod
  • Inzet voor woningzoekenden in de knel
  • Een toekomstbestendig woonaanbod in de wijken
  • Passend woonaanbod bij iedere levensfase


Het woonprogramma is op 9 juli 2020 vastgesteld door de gemeenteraad en loopt tot 2024.

Ga naar het begin