Omgevingsvisie Hillegom

In de Omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen de koers van Hillegom. Duurzaamheid is het leidende principe. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie hebben veel inwoners, ondernemers, verenigingen en instanties meegedacht over de koers richting de toekomst.

Deelgebieden

In de Omgevingsvisie is Hillegom verdeeld in 6 deelgebieden. Per deelgebied hebben we de belangrijkste karakteristieken en koers omschreven.

Dit zijn:

• Duurzame bloementuin

• Hollandse weides

• Historisch hart

• Heerlijke woonplaats

• Werkplaats Hillegom

• Levendige linten
 

Duurzaamheid als leidend principe

Met de Omgevingsvisie als kompas wil de gemeente, samen met inwoners en ondernemers, ook doelen bereiken op het gebied van duurzaamheid (‘people, planet en profit’). Initiatieven moeten niet alleen bijdragen aan de kernkwaliteit van het deelgebied, maar ook aan een duurzame toekomst voor Hillegom en omgeving.

Werken met de Omgevingsvisie

De Omgevingsvisie Hillegom 2030 ‘Heerlijk Hillegom, duurzame (proef)tuin van Holland’ is in 2018 vastgesteld. In de omgevingsvisie beschrijven we op hoofdlijnen hoe we willen dat Hillegom er in de toekomst uit gaat zien.

De gemeente, haar inwoners en initiatiefnemers hebben het afgelopen jaar, vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet gewerkt met de omgevingsvisie. Jaarlijks bekijken we of de omgevingsvisie aangepast moet worden, zodat de visie op de fysieke leefomgeving actueel is en blijft.

Ontwerp Omgevingsvisie - Actualisatie ‘20

In het ontwerp Omgevingsvisie – Actualisatie ‘20 worden de volgende aanpassingen opgenomen:

 • Mogelijkheden voor duurzame opwek in het deelgebied Hollandse Weides.
 • Mogelijkheden voor Greenportwoningen.
 • Veranderingen vanuit de Omgevingswet op milieu, water, bodem en ondergrond.
 • Kostenverhaal.
 • Het vastgestelde woonprogramma.
 • De vastgestelde Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport.
 • Het vastgestelde gezondheidsbeleid Healthy Hillegom.
 • Kleine tekstuele aanpassingen en/of aanvullingen.
 • Nieuwe foto’s.

 

Lezen/Inzien

De ontwerp Omgevingsvisie - Actualisatie ’20 ligt gedurende 6 weken ter inzage van donderdag 11 februari t/m woensdag 24 maart 2021.

U kunt de ontwerp Actualisatie Omgevingsvisie Hillegom downloaden. De wijzigingen in de tekst zijn daarin geel gemaakt. Via de landelijke website  kunt u de plannen inzien, of via deze link NL.IMRO.0534.OVHil2030herz2020-ON01.

Het ontwerp ligt ook ter inzage in het gemeentehuis, Hoofdstraat 115 te Hillegom. We werken vanwege de coronamaatregelen alleen nog maar op afspraak. Wilt u langskomen maak dan een afspraak via “Maak een afspraak”. Kies hier voor 'inage stukken'. 

Reageren/Zienswijze

Iedereen kan tot en met donderdag 25 maart 2021 schriftelijk of mondeling reageren bij:

 • Gemeenteraad van Hillegom
 • Postbus 32
 • 2180 AA  Hillegom


Onder vermelding van: ontwerp Omgevingsvisie - Actualisatie ‘20 (zaaknummer Z-19-074391). Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch een afspraak maken (op 14 0252) bij Marija Scheeve.

Ga naar het begin