Ga naar de inhoud

Park Rozendaal

De naam Rozendaal is de historische verwijzing naar buitenplaats Rozendaal. Park Rozendaal is een parkachtige omgeving tussen het Jozefpark (in uitvoering) en het Beltpark.
 

Uitgangspunt

Voor Park Rozendaal hebben we een specifiek gebied als uitgangspunt. De ligging is nabij de moskee, het Liander-trafostation, de begraafplaats, het nieuwbouwproject Leembrugge, de voorgenomen nieuwbouw op de Saviolocatie en speeltuin Jeugdland. Hiernaast betrekken we het groen en water in de Sportlaan en Avenbeeck bij Park Rozendaal. Ook het klimaatadaptief inrichten van de Sportlaan zelf maakt onderdeel uit van het project.
 

Het ontwerp

Het ontwerp is gemaakt door Ontwerp- en adviesbureau Sport & Ruimte. Het wordt een duurzaam park en op de toekomst gericht:

  • Door het functioneren als buffer voor overtollig regenwater voor een groot deel van de wijk
  • Versterking van de biodiversiteit door gevarieerde beplanting
  • Het maken van ontmoetingsplekken voor jong en oud
  • Het klimaatadaptief inrichten van de Sportlaan
     

Participatieproces

Via een intensief participatieproces met inwoners, omwonenden, verschillende organisaties en professionals is het schetsontwerp omgezet naar een voorlopig ontwerp en uitgewerkt naar definitief ontwerp. Hierbij zijn onderwerpen als duurzaamheid, biodiversiteit en verbindingen nadrukkelijk meegenomen.
 

Aan de slag

Met de input van het definitief ontwerp gaan wij aan de slag met de verdere technische uitwerking van het plan. Daarna volgt de aanbesteding van het werk.
 

Nieuwe persleiding Hoogheemraadschap Rijnland 

We zijn met het Hoogheemraadschap van Rijnland de samenwerking aangegaan voor de aanleg van een nieuwe, ondergrondse transportleiding van afvalwater. Deze leiding komt door het park en de Sportlaan. De werkzaamheden kunnen we dan combineren waardoor er onder andere voor de omgeving minder hinder ontstaat. Ook bij de uitwerking van de transportleiding houden we oog voor duurzaamheid.

Planning (herzien september 2023):

  • Medio 2023:                                   technische uitwerking transportleiding gereed
  • Oktober 2023 – januari 2024:        aanleg transportleiding
  • December 2023:                            start aanleg park Rozendaal


Japanse duizendknoop

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van het park en de transportleiding op de aanwezige bomen. Uit het onderzoek is gebleken dat op twee locaties de Japanse duizendknoop is aangetroffen. De Japanse duizendknoop is een zeer dominante plant die andere planten verdringt en schade kan toebrengen aan wegen, riolering en woningen. Op één locatie gaat het om een dichtbegroeid stuk groen waar het spelen is gepland. De firma Hoek Voorhout B.V. is gestart met het bestrijden van deze schadelijke plant. We gebruiken hiervoor een biologische bestrijdingsmethode. Hiervoor wordt onder andere de aanwezige begroeiing verwijderd en de bodem afgedekt met een folie. De locatie wordt afgeschermd met bouwhekken. Het op deze wijze bestrijden duurt minimaal zes maanden.

Ga naar het begin