Ga naar de inhoud

Park Rozendaal

De naam Rozendaal is de historische verwijzing naar buitenplaats Rozendaal. Park Rozendaal is een parkachtige omgeving tussen het Jozefpark (in uitvoering) en het Beltpark.
 

Uitgangspunt

Voor Park Rozendaal hebben we een specifiek gebied als uitgangspunt. De ligging is nabij de moskee, het Liander-trafostation, de begraafplaats, het nieuwbouwproject Leembrugge, de voorgenomen nieuwbouw op de Saviolocatie en speeltuin Jeugdland. Hiernaast betrekken we het groen en water in de Sportlaan en Avenbeeck bij Park Rozendaal. Ook het klimaatadaptief inrichten van de Sportlaan zelf maakt onderdeel uit van het project.

Het ontwerp

Het ontwerp is gemaakt door Ontwerp- en adviesbureau Sport & Ruimte. Het wordt een duurzaam park en op de toekomst gericht:

  • Door het functioneren als buffer voor overtollig regenwater voor een groot deel van de wijk
  • Versterking van de biodiversiteit door gevarieerde beplanting
  • Het maken van ontmoetingsplekken voor jong en oud
  • Het klimaatadaptief inrichten van de Sportlaan
     

Participatieproces

Via een intensief participatieproces met inwoners, omwonenden, verschillende organisaties en professionals is het schetsontwerp omgezet naar een voorlopig ontwerp en uitgewerkt naar definitief ontwerp. Hierbij zijn onderwerpen als duurzaamheid, biodiversiteit en verbindingen nadrukkelijk meegenomen.

Aan de slag

Met de input van het definitief ontwerp zijn wij aan de slag gegaan met de verdere technische uitwerking van het plan. Inmiddels heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden en hebben we de opdracht voor de realisatie gegeven.

Nieuwe persleiding Hoogheemraadschap Rijnland 

We zijn met het Hoogheemraadschap van Rijnland de samenwerking aangegaan voor de aanleg van een nieuwe, ondergrondse transportleiding van afvalwater. Deze leiding door het park en de Sportlaan is inmiddels gerealiseerd en in gebruik genomen.

Japanse duizendknoop

Er is onderzoek gedaan naar de effecten van de aanleg van het park en de transportleiding op de aanwezige bomen. Uit het onderzoek is gebleken dat op twee locaties de Japanse duizendknoop is aangetroffen. De Japanse duizendknoop is een zeer dominante plant die andere planten verdringt en schade kan toebrengen aan wegen, riolering en woningen. Op één locatie gaat het om een dichtbegroeid stuk groen waar het spelen is gepland. Inmiddels is door de firma Hoek Voorhout B.V. op deze locatie deze schadelijke plant succesvol bestreden. We hebben hierbij hiervoor een biologische bestrijdingsmethode gebruik. Hiervoor is onder andere de aanwezige begroeiing verwijderd en de bodem met een folie afgedekt geweest. De locatie is nu gereed voor de aanleg van het park.

Planning (herzien juni 2024):

  • Mei 2024: Oplevering bestrijden Japanse Duizendknoop
  • Juni 2024: Start reconstructie Park Rozendaal-Sportlaan                             
  • Februari 2025: Oplevering Park Rozendaal-Sportlaan
  • Maart-April 2025: Plaatsen beplanting
Ga naar het begin