Ga naar de inhoud

Subsidies

Op deze pagina

 • Soorten subsidie: eenmalige subsidie, jaarlijkse subsidie en waarderingssubsidie 
 • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
 • Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
 • Jaarlijkse subsidie en waarderingssubsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • Energienoodfonds Hillegom: eenmalige subsidie voor vrijwilligersorganisaties
 • NPO regeling: eenmalige subsidie voor scholen
 • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder
   

Waarderingssubsidie

Wilt u vooraf weten of het zinvol is om een aanvraag voor waarderingssubsidie in te dienen? Lees dan de “Nadere regels waarderingssubsidies Hillegom 2024”.

Wilt u als vereniging of stichting in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie? Een aanvraag voor waarderingssubsidie voor het jaar 2024 kan tot 15 oktober 2023 ingediend worden. De aanvraag kunt u digitaal doen. De digitale aanvraag helpt u door de stappen heen. Er wordt aangegeven welke documenten u dient bij te voegen. Het is van belang de aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen.

Eenmalige subsidie

Wij kunnen subsidie verstrekken voor eenmalige activiteiten of projecten die niet tot de reguliere activiteiten behoren van de aanvrager. Het gaat om activiteiten of projecten in Hillegom waaraan wij veel belang hechten en die zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk zijn.

Voorbeelden van projecten of activiteiten:

 • Muziek, zang, podiumkunsten en culturele activiteiten,
 • Jeugd,
 • Wmo,
 • Volksgezondheid,
 • Sportactiviteiten.


Een aanvraag voor eenmalige subsidie doet u uiterlijk acht weken voordat u met de activiteit of het project start. U kunt subsidie gedurende het jaar aanvragen zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Subsidie NPO

Het Rijk heeft sinds het schooljaar 2021-2022 het Nationaal Programma Onderwijs ingericht met bijbehorende middelen. Gemeenten hebben naast de scholen ook middelen ontvangen om welzijn en welbevinden van leerlingen te bevorderen. Deze regeling moet jaarlijks worden vastgesteld. Ook voor komende schooljaar 2023-2024 is geld beschikbaar. Voor dit schooljaar focust de regeling op het welzijn van leerlingen en er blijft daarnaast ruimte voor andere initiatieven.

Subsidie Energienoodfonds

Voor vrijwilligersorganisaties is er een eenmalige subsidie uit het Energienoodfonds Hillegom mogelijk. Dat is een tegemoetkoming voor de energierekening: de helft van het bedrag dat de energierekening stijgt ten opzichte van de afgelopen 3 jaar. De organisaties krijgen een voorschot dat achteraf verrekend wordt met de werkelijke energiekosten. In aanmerking komen de organisaties die waarderingssubsidie ontvangen van de gemeente.

Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Wilt u als organisatie in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie? Dat is voor de jaren 2023 en 2024 niet meer mogelijk. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie kunt u uiterlijk 1 mei indienen voorafgaand aan het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft. Een digitaal aanvraagformulier voor het jaar 2025 staat vanaf 15 maart 2024 op de website.  


Aanvragen waarderingssubsidie

Wilt u als vereniging of stichting in aanmerking komen voor een waarderingssubsidie? Dat is voor het jaar 2023 niet meer mogelijk. Een aanvraag waarderingssubsidie moet u uiterlijk 1 mei indienen, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

Actualiseren waarderingssubsidie vanaf het jaar 2024

De huidige nota waarderingssubsidies is vastgesteld voor de jaren 2020 tot en met 2023. Wij actualiseren deze nota in 2023. Het is daarom nu nog niet mogelijk een aanvraag in te dienen voor het jaar 2024.

 

Beoordeling

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. U krijgt dan de gelegenheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

Wanneer hoort u van ons? 

Heeft u een aanvraag om eenmalige subsidie ingediend? Dan ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag ons besluit. Heeft u een jaarlijkse subsidie of een waarderingssubsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Ga naar het begin