Ga naar de inhoud

Subsidies

Op deze pagina

 • Soorten subsidie: eenmalige subsidie, jaarlijkse subsidie, waarderingssubsidie en NPO-subsidie
 • Voor bijvoorbeeld: sportieve en culturele activiteiten, Wmo, volksgezondheid, jeugd
 • Eenmalige subsidie kunt u het hele jaar door aanvragen, zolang er voldoende budget is
 • NPO-subsidie vraagt u aan via de knop 'Eenmalige subsidie'
 • Jaarlijkse subsidie en waarderingssubsidie vraagt u aan uiterlijk 1 mei in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor u de subsidie aanvraagt
 • Lees de werkwijze en voorwaarden hieronder

Eenmalige subsidie

Wij kunnen subsidie verstrekken voor eenmalige activiteiten of projecten die niet tot de reguliere activiteiten behoren van de aanvrager. Het gaat om activiteiten of projecten in Hillegom waaraan wij veel belang hechten en die zonder gemeentelijke bijdrage niet mogelijk zijn.

Voorbeelden van projecten of activiteiten:

 • Muziek, zang, podiumkunsten en culturele activiteiten,
 • Jeugd,
 • Wmo,
 • Volksgezondheid,
 • Sportactiviteiten.


Een aanvraag voor eenmalige subsidie doet u uiterlijk acht weken voordat u met de activiteit of het project start. U kunt subsidie gedurende het jaar aanvragen zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

NPO-subsidie

De gemeente heeft het Rijksbudget in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs bestemd voor de volgende doelen:

 1. Schoolmaatschappelijk werk/hulp in de scholen 
 2. De inzet van sport, kunst & cultuur, talentontwikkeling en gezondheidsbevordering om aan het welbevinden van leerlingen in Hillegom bij te dragen. 

Hiervoor is een subsidieregeling vastgesteld. Er is een maximum bedrag van €83,00 per leerling beschikbaar per school gedurende het kalenderjaar 2022.  De scholen kunnen dit aanvragen in samenwerking met elkaar of met andere organisaties in de gemeente. Het voorstel  waarvoor subsidie wordt aangevraagd moet beschrijven wat er gebeurt en moet voorzien zijn van een begroting.

U vraagt de NPO-subsidie aan via de knop 'Eenmalige subsidie aanvragen'. Eenmaal in het menu kunt u kiezen voor NPO-subsidie.


Aanvragen jaarlijkse subsidie

Een jaarlijkse subsidie is een subsidie waarbij wij jaarlijks afspraken maken met de aanvrager over de te leveren prestaties die passen binnen het gemeentelijke beleid. Een aanvraag voor jaarlijkse subsidie voor het jaar 2023 moet uiterlijk op 1 mei 2022 bij ons binnen zijn. De aanvraag kunt u digitaal doen. De digitale aanvraag helpt u door de stappen heen. Er wordt aangegeven welke documenten u dient bij te voegen. Het is van belang de aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. 


Aanvragen waarderingssubsidie

Wilt u vooraf weten of het zinvol is om een aanvraag voor waarderingssubsidie in te dienen? Lees dan de “Nadere regels waarderingssubsidie Hillegom 2020-2023”.

Een aanvraag voor waarderingssubsidie voor het jaar 2023 moet uiterlijk op 1 mei 2022 bij ons binnen zijn. De aanvraag kunt u digitaal doen. De digitale aanvraag helpt u door de stappen heen. Er wordt aangegeven welke documenten u dient bij te voegen. Het is van belang de aanvraag zo volledig mogelijk in te vullen. Dit is het laatste jaar, dat u op grond van de nadere regels waarderingssubsidie een aanvraag kan indienen. Eind 2022/begin 2023 neemt het college een besluit of deze regels na 2023 worden voorgezet.

 

Beoordeling

Als er onduidelijkheden zijn of de gegevens zijn niet volledig, dan hoort u dat van ons. U krijgt dan de gelegenheid om de gevraagde gegevens op korte termijn aan te leveren. Als alle gegevens in orde zijn, beoordelen wij uw aanvraag. 

Wanneer hoort u van ons? 

Heeft u een aanvraag om eenmalige subsidie ingediend? Dan ontvangt u binnen acht weken na ontvangst van de volledige aanvraag ons besluit. Heeft u een jaarlijkse subsidie of een waarderingssubsidie aangevraagd? Dan ontvangt u ons besluit uiterlijk 31 december van het jaar waarin de aanvraag is ingediend.

Ga naar het begin